Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten in het kader waarvan wij zaken leveren en/of diensten verrichten, zijn onderstaande afgedrukte voorwaarden van toepassing.
Indien u naar uw voorwaarden heeft verwezen/verwijst, dan wordt de toepasselijkheid van die voorwaarden hiermede van de hand gewezen.

Algemene verkoopvoorwaarden van Wand- & Dakprodukten bv te ‘s-Hertogenbosch

Artikel 1. Aanduiding partijen
In deze voorwaarden wordt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wand- & Dakprodukten bv, h.o.d.n. Wédéflex, aangeduid als: Wédéflex. De andere partij wordt aangeduid als: wederpartij.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden
2.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Wédéflex gedane offertes en op alle door Wédéflex gesloten overeenkomsten met afnemers of opdrachtgevers, hierna te noemen: de wederpartij,betreffende de verkoop of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken alsmede op adviezen, het verrichten van diensten alsook op betalingen aan Wédéflex. Afwijkende bedingen binden Wédéflex slechts na schriftelijke accoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de accoordbevinding betrekking heeft.
2.2
Vertegenwoordigers van Wédéflex mogen niet van deze voorwaarden afwijkende bedingen overeenkomen dan krachtens schriftelijke volmacht, voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.
 

 

2.3
Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Wédéflex niet aanvaard, tenzij zulks -voor elk geval vooraf- schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 3. Offertes
3.1
Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien het in de vrijblijvende offerte vervatte aanbod wordt aanvaard, heeft Wédéflex het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.2
Door Wédéflex aan de wederpartij en door de wederpartij aan Wédéflex voor, bij of na de offerte dan wel orderbevestiging ter kennis gebrachte afbeeldingen, adviezen, tekeningen, gewichtsvermeldingen, technische specificaties en overige gegevens, al dan niet opgenomen in prospectussen, catalogi, circulaires, advertenties of prijslijsten, hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien schriftelijk overeengekomen.
3.3
Alle rechten van de door of via Wédéflex tot stand gebrachte aanbiedingen, adviezen, berekeningen, modellen, artistieke of technische ontwerpen, beschrijvingen, (technische en overige) tekeningen, schetsen, schema’s en dergelijke berusten bij Wédéflex of de ontwerper.
3.4
Door Wédéflex verstrekte aanbiedingen, adviezen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, schema’s, ontwerpen en overige door of via Wédéflex tot stand gekomen of gepubliceerde bescheiden blijven onvervreemdbaar eigendom van Wédéflex of de ontwerper en mogen niet aan derden, in welke vorm ook, ter inzage worden verstrekt, ter beschikking worden gesteld dan wel op andere wijze gebruikt worden zonder toestemming van Wédéflex of de ontwerper. De wederpartij is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens, ontleend aan bescheiden als voornoemd, die hem in verband met de overeenkomst ter kennis zijn gekomen.
3.5
Indien door Wédéflex geen offerte gedaan is, komt een overeenkomst alleen dan tot stand wanneer Wédéflex de order bevestigt.
Artikel 4. Prijzen en betaling
4.1
Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit in te winnen informatie de kredietwaardigheid van de wederpartij blijkt. Wédéflex is te allen tijde gerechtigd van de wederpartij contante betaling, betaling onder rembours of een zekerheidsstelling te harer genoegen te eisen voor de tijdige en algehele voldoening van zijn betalings- en andere verplichtingen.
4.2
Alle prijzen zijn franco, behoudens het hierna in 4.3 bepaalde.
4.3
De kosten van aangetekende zendingen, rembourszendingen, door Wédéflex verzorgde export- en transportdocumenten, alsmede van expreszendingen worden door Wédéflex doorberekend, tenzij anders aangegeven.
4.4
Door Wédéflex opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende tarieven, koersen van buitenlandse valuta, in- en uitvoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, belastingen, loonkosten, vracht- en expeditiekosten en andere dergelijke factoren.
4.5
Indien na de datum van de aanbieding dan wel de totstandkoming van de overeenkomst in- of uitvoerrechten, belastingen dan wel al dan niet daarmee gelijk te stellen heffingen die van overheidswege worden vastgesteld wijzigingen ondergaan, is Wédéflex gerechtigd de opgegeven respectievelijk overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.
4.6
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting.
4.7
De wederpartij is verplicht de koopprijs contant bij aflevering te voldoen aan Wédéflex, tenzij anders is overeengekomen.
4.8
Nalatigheid van de wederpartij terzake van het afnemen van zaken, laat de betalingsverplichting van de wederpartij onverlet.
4.9
Indien door Wédéflex in gedeelten wordt geleverd, is Wédéflex bevoegd per deellevering te factureren en is Wédéflex niet tot verdere leveringen verplicht dan nadat de op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.
4.10
Indien aan twee of meer wederpartijen gezamenlijk wordt verkocht, is iedere wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst.
4.11
Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Wédéflex geleden en te lijden schade.
4.12
Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met drie procent, over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.
4.13
Betalingen worden eerst afgeboekt op de kosten, rente en de oudste nog openstaande facturen.
 

 

4.14
Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op het door de Nederlandse Orde van Advocaten in de “Vrije prijswijzer” neergelegde incassotarief. 
Artikel 5. Levertijd
5.1
Overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet Wédéflex derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.
5.2
Wanneer een gedeelte van de bestelling gereed is, kan Wédéflex te harer keuze dit gedeelte leveren dan wel eerst leveren wanneer de gehele bestelling gereed is, onverminderd het bewpaalde in artikel 5.1.
5.3
Blijft de wederpartij na sommatie in gebreke om af te nemen, dan kan Wédéflex te harer keuze hetzij leveren op een door Wédéflex te bepalen adres en tijdstip, hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde deel van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbinden, onverminderd het recht van Wédéflex op schadevergoeding.
 

 

5.4
Indien de wederpartij een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft gedaan dan wel indien jegens de wederpartij door een of meer van zijn schuldeisers een verzoek daartoe is ingediend, is Wédéflex bevoegd levering en verzending op te schorten, totdat op die aangifte of dat verzoek onherroepelijk is beslist.

 

Artikel 6. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)
6.1
Indien Wédéflex door omstandigheden, opgekomen buiten de schuld en risicosfeer van Wédéflex na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Wédéflex bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.
6.2
Indien Wédéflex door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in 6.1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 

 

6.3
Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat Wédéflex door haar eigen leveranciers, om welke reden dan ook, niet tot levering in staat wordt gesteld.

 

Artikel 7. Levering en risico-overgang
7.1
De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop deze aan hem zijn afgeleverd.
7.2
De zaken zijn aan de wederpartij afgeleverd op het moment, waarop zij op het door de wederpartij aangegeven, dan wel overeenkomstig het in artikel 5 lid 3 vermelde bepaalde adres zijn gedeponeerd of zodra de zaken aldaar door de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
7.3
Tenzij anders overeengekomen bepaalt Wédéflex de wijze van vervoer.
7.4
Indien Wédéflex (een deel van) de zaken zelf vervoert dan wel -omdat zulks uitdrukkelijk is overeengekomen- voor eigen rekening en risico laat vervoeren, zijn de bepalingen van titel 1 en 2 van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek op deze overeenkomst van toepassing.
7.5
Schade ten gevolge van het niet aanleveren van exportdocumenten door de vervoerder die door de wederpartij is aangewezen, komt voor rekening van de wederpartij; eventueel moet de wederpartij hiervoor Wédéflex vrijwaren.
 

 

7.6
De wederpartij is verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken; ingeval de wederpartij meent dat er sprake is van beschadiging, is de wederpartij verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening op de vrachtbrief of pakbon te doen maken, die vrachtbrief of pakbon eveneens onverwijld aan Wédéflex te verzenden en zich terstond met Wédéflex in verbinding te stellen teneinde Wédéflex te informeren.

 

Artikel 8. Reclames
8.1
De afgeleverde zaken dienen door de wederpartij terstond na inontvangstneming in ieder geval gekeurd te worden op hoeveelheid en op de staat van de verpakking. Indien de wederpartij te dezer zake wenst te reclameren dient hij dat met inachtneming van het hieronder gestelde te doen.
8.2
Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op de door Wédéflex gedane of niet gedane leveringen of Wédéflex’ facturen, moeten onder nauwkeurige opgave van de aard en de oorzaak van de klacht schriftelijk bij Wédéflex worden ingediend binnen 14 dagen nadat de zaken aan de wederpartij zijn afgeleverd dan wel de factuur is verzonden. Na afloop van de hiervoor bedoelde termijn is reclameren niet mogelijk.
8.3
De wederpartij verplicht zich zijn volledige medewerking te verlenen aan al hetgeen Wédéflex noodzakelijk acht om de gegrondheid van de klacht na te trekken, waaronder begrepen de inspectie van leveringen door of vanwege Wédéflex.
 

 

8.4
Zaken mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd zonder schriftelijke toestemming van Wédéflex. Het verlenen van voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning dat de klacht gerechtvaardigd is. Na verkregen toestemming moeten de zaken -tenzij deze beschadigd zijn ontvangen- in ongeschonden staat in de originele verpakking aan Wédéflex worden teruggezonden voor risico van de wederpartij. Teruggezonden zaken houdt Wédéflex onder zich voor rekening en risico van de wederpartij.

 

Artikel 9. Ontbinding
9.1
Onverminderd het bepaalde in artikel 4 wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij, die de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en zekerheid stelt voor voldoening daarvan.
9.2
Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Wédéflex geleden en te lijden schade.
9.3
Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met Wédéflex gesloten overeenkomst voortvloeien dan wel in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van de zaken van de wederpartij of diens overlijden, is Wédéflex gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden (en het door Wédéflex geleverde, voorzover nog niet betaald, terug te vorderen) -zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist- en/of betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer
bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Wédéflex geleden en nog te lijden schade.
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1
Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de vordering van Wédéflex met eventueel bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding (inclusief rente) van Wédéflex wegens toerekenbare tekortkoming van de wederpartij terzake heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt Wédéflex zich de eigendom van alle geleverde zaken voor.
10.2
Behoudens afwijkend beding behoudt Wédéflex zich de eigendom van de zaken eveneens voor, voor hetgeen de wederpartij aan Wédéflex verschuldigd is of wordt uit hoofde van eerdere of latere overeenkomsten krachtens welke Wédéflex zaken heeft geleverd of zal leveren en/of naast de levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, dan wel uit hoofde van tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van een overeenkomst als genoemd, tenzij de wederpartij voor zijn verplichtingen als voornoemd genoegzame zekerheid heeft gesteld.
10.3
De eigendom gaat over op de wederpartij zodra de wederpartij aan haar verplichtingen als bedoeld in 10.1 en 10.2 jegens Wédéflex heeft voldaan.
10.4
Voor toepassing van het in de eerste twee leden van dit artikel bepaalde wordt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, elke betaling die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer verbintenissen van de wederpartij jegens Wédéflex, in de eerste plaats toegerekend op de door Wédéflex aan te wijzen verbintenis, waarvoor het in 10.1 en 10.2 genoemde eigendomsvoorbehoud niet geldt. Door of vanwege Wédéflex aan de wederpartij verstrekte betalingsoverzichten, aanmaningen en dergelijke kunnen niet aangemerkt worden als een aanwijzing als bedoeld in de voorgaande zin, tenzij Wédéflex schriftelijk anders bepaalt.
10.5
Zolang de eigendom van de door Wédéflex geleverde zaken nog niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij verplicht de zaken, die eigendom zijn van Wédéflex, naar behoren tegen brand en diefstal te verzekeren. De wederpartij is verplicht Wédéflex de polis en de bewijzen van betaling van de verzekeringspremie desgevraagd ter inzage te verstrekken.
10.6
De wederpartij is verplicht onverwijld telefonisch mededeling te doen van aanspraken van derden op onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken, alsmede van pogingen van derden om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen. De wederpartij is voorts verplicht een mededeling als voornoemd onverwijld schriftelijk aan Wédéflex te bevestigen.
 

 

10.7
Voorzover de afgeleverde zaken ingevolge het voorgaande eigendom zijn geworden van de wederpartij en Wédéflex vorderingen heeft op de wederpartij, behoudt Wédéflex zich een pandrecht voor tot zekerheid voor de voldoening van haar vorderingen.

 

Artikel 11. Doorverkoop, boetebeding en controle
11.1
Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de wederpartij niet bevoegd de zaken door te verkopen, te leveren of te verpanden of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen. De wederpartij is echter -in afwijking van het in de voorgaande zin bepaalde- wel bevoegd de zaken door te (doen) verkopen en/of te (doen) leveren in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening tenzij Wédéflex hem schriftelijk anders bericht.
11.2
De wederpartij die handelt in strijd met het bepaalde in het eerste lid verbeurt ten gunste van Wédéflex een boete voor iedere handeling die onder een van de aldaar vermelde verboden valt. De boete is gelijk aan tweemaal het factuurbedrag. Het een en ander laat onverlet het recht van Wédéflex op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.
 

 

11.3
Wédéflex is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de wederpartij teneinde aldus te kunnen nazien op de naleving van het in artikel 11.1 bepaalde.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1
Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld, is Wédéflex niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij en voorzover de aansprakelijkheid van Wédéflex terzake is verzekerd.
12.2
Wédéflex is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfschade, geleden door de wederpartij en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan.
12.3
De wederpartij is verplicht er op toe te zien dat door Wédéflex geleverde zaken bij aflevering op nette en veilige wijze in een daartoe geschikte ruimte worden opgeslagen alsmede is de wederpartij verplicht de door Wédéflex geleverde zaken op nette en veilige wijze in een daartoe geschikte ruimte te plaatsen of te bewaren en er voor zorg te dragen dat met die zaken op nette en veilige wijze wordt omgegaan. De wederpartij is verplicht Wédéflex te vrijwaren van alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden doordat aan de in dit artikel opgenomen verplichtingen van de wederpartij niet is voldaan.
12.4
Indien de wederpartij Wédéflex aansprakelijk stelt voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, is hij verplicht Wédéflex eigener beweging aan te tonen dat hij de geleverde zaken op verantwoorde wijze heeft behandeld, het een en ander in verhouding tot de aard van het product. Ieder door of via Wédéflex gegeven advies met betrekking tot opslag, vervoer, gebruik of toepassing van de door Wédéflex geleverde zaken is geheel vrijblijvend. Wédéflex is nimmer aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd of ontstaan, die direct dan wel indirect het gevolg is van het opvolgen van een
dergelijk advies.
12.5
De wederpartij is gehouden Wédéflex te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van alle jegens Wédéflex gerichte aanspraken (waaronder die tot schadevergoeding) welke derden ten laste van Wédéflex mochten maken, indien die aanspraken van derden zijn gebaseerd op (beweerdelijke) schending van intellectuele of industriële eigendom door gebruik, op welke wijze ook, van tekeningen, gegevens, materialen, monsters, modellen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijze of aanwijzingen, alles in de ruimste zin des woords, welke door Wédéflex door of vanwege de wederpartij ter levering der zaken zijn verstrekt of voorgeschreven.
12.6
In alle gevallen waarin Wédéflex een beroep op de in het voorgaande bepaalde toekomt kunnen de eventueel aangesproken werknemers en hulppersonen van Wédéflex daarop eveneens een beroep doen, al was dit door de betrokken werknemers en hulppersonen bedongen.

 

Artikel 13. Overdracht van rechten en verplichtingen en verrekening
13.1
Wédéflex is te allen tijde gerechtigd haar rechtsverhouding tot de wederpartij over te dragen aan een met Wédéflex verbonden vennootschap, waartoe de wederpartij Wédéflex reeds nu voor alsdan toestemming verleend.
13.2
Het is de wederpartij verboden om zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op Wédéflex dan wel op een met Wédéflex verbonden vennootschap te cederen, te verpanden of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wédéflex.
13.3
Wédéflex is te allen tijde gerechtigd vorderingen op de wederpartij, uit welke hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar zijn, te verrekenen met vorderingen, uit welke hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar zijn, welke de wederpartij op Wédéflex dan wel een met Wédéflex verbonden groeps-maatschappij heeft. Tot het gemeenschappelijk beloop van de aldus verrekende vorderingen is de wederpartij gekweten ten opzichte van Wédéflex respectievelijk zijn de betreffende vennootschappen gekweten ten opzichte van de wederpartij.
 

 

13.4
Wédéflex is te allen tijde gerechtigd bedragen door haar aan de wederpartij uit welke hoofde ook verschuldigd en ongeacht of deze opeisbaar zijn, ter delging van haar schuld aan de wederpartij in plaats van aan deze te betalen aan een met Wédéflex verbonden vennootschap, indien en voorzover de betreffende vennootschap enige, al dan niet opeisbare, vordering heeft op de wederpartij, door welke betaling de vordering van die vennootschap op de wederpartij tot het gemeenschappelijk beloop van de vorderingen teniet gaat.

 

Artikel 14. Geschillen
14.1
Op alle met Wédéflex gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 

 

14.2
Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen, behoudens die, ten aanzien waarvan de kantonrechter absoluut bevoegd is, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch -onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter terzake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen.

 

Artikel 15. Depot
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 129/1999 bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch. Zij vervangen alle vroegere voorwaarden.