Algemene voorwaarden

Om onze algemene voorwaarden te downloaden klik hier

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1.1.
“Aanbieding”
: door Wédéflex aangeboden Producten en/of Diensten en uitgebrachte offertes, kwalificeerbaar als de eenzijdige rechtshandeling van aanbod in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek.
1.2.”Aanvaarding”: de acceptatie door Koper/Opdrachtgever van de Aanbieding van Wédéflex, kwalificeerbaar als de eenzijdige rechtshandeling van aanvaarding in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek, ten gevolge waarvan er een Overeenkomst in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek tot stand komt. Deze aanvaarding behoeft niet Schriftelijk te geschieden.
1.3. “Algemene Voorwaarden”: de meest recente versie van de onderhavige Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Wédéflex.
1.4. “Diensten”: de door Wédéflex aangeboden dienstverlening waaronder advisering, welke samenhangt met de Producten van Wédéflex.
1.5. “Koper/Opdrachtgever”: de rechtspersoon die een Opdracht aan Wédéflex verstrekt, dan wel haar Aanbieding accepteert inzake de levering van de Producten en/of Diensten die door Wédéflex worden aangeboden.
1.6. “Opdracht”: een opdracht c.q. order welke door Koper/Opdrachtgever wordt verstrekt aan Wédéflex inzake de levering van Producten en/of Diensten die door Wédéflex worden aangeboden.
1.7. “Overeenkomst”: alle overeenkomsten tussen Wédéflex en Koper/Opdrachtgever betreffende de levering van Producten en/of Diensten, alsmede alle (rechts-)handelingen en onderhandelingen die met een en ander verband houden.
1.8. “Partijen”: Wédéflex en Koper/Opdrachtgever gezamenlijk.
1.9. “Product”: door Wédéflex aangeboden en geleverde duurzame bitumen dakbedekkingsproducten, -systemen, en bijbehorende materialen en producten.
1.10. “Schriftelijk”: per post (op papier) of via e-mail.
1.11. “Wédéflex”: verkopende of opdrachtnemende partij, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wand- en Dakprodukten B.V., h.o.d.n. Wédéflex Duurzame Daksystemen (KvK 16050805), de gebruiker van de Algemene Voorwaarden.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle (potentiële) rechtsbetrekkingen (offertes, Opdrachten en Overeenkomsten) tussen Wédéflex en Koper/Opdrachtgever.
2.2
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen enkel Schriftelijk worden gemaakt met Schriftelijke instemming van Wédéflex.
2.3
Toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Koper/Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
2.4
Bij strijdigheid tussen de tekst van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
2.5
Wédéflex is bevoegd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Artikel 3. Aanbiedingen
3.1.
Alle Aanbiedingen van Wédéflex zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van de Aanbieding geldende prijzen en specificaties.
3.2.
Indien een vrijblijvende Aanbieding door Koper/Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Wédéflex het recht de Aanbieding binnen 2 werkdagen na ontvangst van de Aanvaarding te herroepen.
3.3.
Wédéflex behoudt zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in haar Producten en/of Diensten, afgebeeld en omschreven op haar website en in haar catalogus, brochures en ander promotiemateriaal en om de betreffende Producten en/of Diensten uit haar assortiment te verwijderen.
3.4.
Door Wédéflex verstrekte aanbiedingen, adviezen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, schema’s, ontwerpen en overige door of via Wédéflex tot stand gekomen of gepubliceerde bescheiden blijven onvervreemdbaar eigendom van Wédéflex of de ontwerper en mogen niet aan derden, in welke vorm ook, ter inzage worden verstrekt, ter beschikking worden gesteld dan wel op andere wijze gebruikt worden zonder toestemming van Wédéflex of de ontwerper. De wederpartij is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens, ontleend aan bescheiden als voornoemd, die hem in verband met de overeenkomst ter kennis zijn gekomen.
3.5.
Indien door Wédéflex geen offerte gedaan is, komt een overeenkomst alleen dan tot stand wanneer Wédéflex de order bevestigt.
Artikel 4. De Overeenkomst
4.1.
De Overeenkomst tussen Wédéflex en Koper/Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat:
a. Partijen de Overeenkomst ondertekenen; of
b. Wédéflex een Opdracht van Koper/Opdrachtgever Schriftelijk heeft bevestigd.
4.2.
Opdrachten en Aanvaardingen van Aanbiedingen door Koper/Opdrachtgever zijn onherroepelijk.
4.3.
Voor of na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte (mondelinge) afspraken, binden Wédéflex slechts nadat deze Schriftelijk door haar aan Koper/Opdrachtgever zijn bevestigd.
4.4.
Wédéflex is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden of tussenpersonen in te schakelen.
4.5
Afspraken gemaakt met dan wel toezeggingen gedaan door ondergeschikten van Wédéflex, of door haar ingeschakelde derden, binden Wédéflex slechts indien zij deze afspraken c.q. toezeggingen Schriftelijk aan Koper/Opdrachtgever heeft bevestigd.
Artikel 5. Gegevens
5.1.
Koper/Opdrachtgever staat in voor de juistheid, actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Wédéflex verstrekte gegevens en informatie.
5.2.
Door Wédéflex aan Koper/Opdrachtgever verstrekte afbeeldingen, adviezen, tekeningen, gewichtsvermeldingen, technische specificaties, monsters, bestekken, technische omschrijvingen en overige gegevens, al dan niet opgenomen in prospectussen, catalogi, circulaires, advertenties, prijslijsten, productbladen, op de website of in overige documentatie, hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens zijn slechts bindend indien Partijen dat Schriftelijk overeenkomen.
Artikel 6. Prijzen
6.1.
De prijsopgaven en Aanbiedingen van Wédéflex zijn leidend, eventuele prijswijzigingen voorbehouden.
6.2.
De vermelde prijzen voor de door Wédéflex aangeboden Producten en/of Diensten zijn in Euro’s en exclusief BTW. Eventuele aanvullende (transport)kosten worden door Wédéflex apart op de offerte en/of factuur vermeld.
6.3.
Kortingen kunnen alleen Schriftelijk worden overeengekomen. Koper/Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan door Wédéflex in het verleden verstrekte bonussen en/of kortingen.
6.4.
Wédéflex is altijd gerechtigd haar prijzen te wijzigen.
6.5.
Wédéflex heeft altijd het recht te bepalen dat bepaalde Producten slechts vanaf bepaalde minimumhoeveelheden zullen worden geleverd.
Artikel 7. Betaling
7.1.
Betalingen aan Wédéflex dienen vooraf te gebeuren, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
7.2.
Nalatigheid van Koper/Opdrachtgever bij het afnemen van de Producten en/of Diensten of reclamering, laat de betalingsverplichting onverlet.
7.3.
Alle betalingen van Koper/Opdrachtgever aan Wédéflex worden in volgorde van opeisbaarheid aangewezen ter voldoening van (1) kosten, (2) rente en (3) hoofdsommen.
7.4.
Indien Koper/Opdrachtgever niet betaalt binnen de daarvoor gestelde termijn, verkeert Koper/Opdrachtgever automatisch in verzuim en dient hij aan Wédéflex een rentevergoeding te betalen, gelijk aan de wettelijke rente, conform art. 6:119a BW en alle buitengerechtelijke kosten, berekend conform de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten, waarbij een minimumbedrag van EUR 40,- zal gelden.
7.5.
In geval Koper/Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wegens betalingsonwil, dan wel onmacht, is Wédéflex bevoegd de leveringen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, zulks onverminderd het recht van Wédéflex op volledige schadevergoeding. Anders dan Wédéflex is Koper/Opdrachtgever niet bevoegd de vordering van Wédéflex op deze Koper/Opdrachtgever te verrekenen met hetgeen deze Koper/Opdrachtgever al dan niet opeisbaar van Wédéflex mocht hebben te vorderen. Bij betwisting van een vordering is Koper/Opdrachtgever niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen aan Wédéflex op te schorten.
 

 

 

7.6.
Indien Koper/Opdrachtgever in verzuim geraakt of in geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Koper/Opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van Koper/Opdrachtgever, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Koper/Opdrachtgever, zijn vanaf dat moment alle bij Wédéflex op Koper/Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 8. Leveringsdatum en leveringstijdstip
8.1.
Partijen komen samen de leveringsdatum en het leveringstijdstip overeen, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen. Wédéflex zal de leveringsdatum en het leveringstijdstip zoveel als mogelijk respecteren, maar er is geen sprake van een fatale termijn ex artikel 6:83 sub a BW.
8.2.
Overschrijding van de leveringsdatum en/of het leveringstijdstip zal geen verzuim of aansprakelijkheid van Wédéflex met zich meebrengen. In geval van vertraging in de levering zal Wédéflex of de door Wédéflex ingeschakelde transporteur direct contact opnemen met Koper/Opdrachtgever en deze informeren over de nieuwe leveringsdatum en het leveringstijdstip.
8.3.
De leveringsdatum en het leveringstijdstip zal in ieder geval worden aangepast indien Wédéflex hetgeen bij voorbuitbetaling moet worden voldaan niet tijdig heeft ontvangen.
Artikel 9. Levering
9.1.
Levering vindt standaard plaats franco ter plaatse op de begane grond en op een door Koper/Opdrachtgever aan te geven adres in Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden (conform Incoterm DAP, Delivered At Place).
9.2.
De wijze van verpakking, transport, verzending en dergelijke worden door Wédéflex bepaald, evenwel zonder dat Wédéflex – behouders haar wettelijke verplichting tot schadevergoeding – dienaangaande enige aansprakelijkheid accepteert.
9.3.
Het moment waarop de Producten aan Koper/Opdrachtgever franco ter plaatse ter beschikking worden gesteld, heeft te gelden als het moment van levering en het moment waarop het risico ten aanzien van de Producten overgaat van Wédéflex op Koper/Opdrachtgever. Dit geldt onverkort indien Koper/Opdrachtgever weigert of nalaat de levering in ontvangst te nemen.
9.4.
Een bij aflevering van de Producten verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortelijk document strekt tot bewijs van de levering van de daarop vermelde Producten en dient door een daartoe bevoegd persoon namens Koper/Opdrachtgever te worden getekend.
9.5.
Wanneer de Producten na het verstrijken van de leveringsdatum niet door Koper/Opdrachtgever zijn afgenomen, dan wel indien Koper/Opdrachtgever of een door Koper/Opdrachtgever aangewezen derde niet aanwezig is om de Producten in ontvangst te nemen, staan zij ter beschikking van Koper/Opdrachtgever opgeslagen en wel voor zijn rekening en risico. Wédéflex zal de Producten niet eerder dan nadat additionele kosten van transport en opslag door Koper/Opdrachtgever zijn voldaan, aan Koper/Opdrachtgever ter beschikking stellen. Indien de Producten 30 dagen na de oorspronkelijke leveringsdatum niet door Koper/Opdrachtgever zijn afgenomen, zal Wédéflex gerechtigd zijn om deze door te verkopen, dan wel te vernietigen voor rekening van Koper/Opdrachtgever. Koper/Opdrachtgever zal dienaangaande jegens Wédéflex geen vordering kunnen instellen.
9.6.
Indien in de Overeenkomst levering op afroep is overeengekomen, is Koper/Opdrachtgever gehouden alle Producten binnen 3 maanden na het moment van de eerste levering af te nemen, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
9.7.
Indien Koper/Opdrachtgever in verzuim geraakt of in geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Koper/Opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van Koper/Opdrachtgever, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Koper/Opdrachtgever, is Wédéflex vanaf dat moment bevoegd levering en bezorging op te schorten.
Artikel 10. Opschorting / ontbinding
10.1.
Wédéflex is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst, Schriftelijk te ontbinden of op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht van Wédéflex om, in plaats van ontbinding of opschorting, nakoming te vorderen en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:
a. Koper/Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de op hem rustende verplichtingen, voortvloeiende uit de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden en dit een verzuim niet binnen 10 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven;
b. na het sluiten van de Overeenkomst aan Wédéflex omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat Koper/Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet kan nakomen;
c. Koper/Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt dan wel dat aan hem surseance van betaling wordt verleend;
d. het faillissement van Koper/Opdrachtgever is aangevraagd dan wel Koper/Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;
e. Koper/Opdrachtgever toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) aanvraagt, dan wel dat aan hem toelating tot de WSNP wordt verleend;
f. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Koper/Opdrachtgever beslag wordt gelegd;
g. Koper/Opdrachtgever zijn bedrijf stillegt, dan wel dreigt stil te leggen;
h. Koper/Opdrachtgever zijn crediteuren benadert in het kader van een schuldsanering/afbetalingsregeling; of
i. de eigendom van of de zeggenschap over Koper/Opdrachtgever aan anderen wordt overgedragen;
dan wel indien Wédéflex in alle redelijkheid er vanuit mag gaan dat enige van de hiervoor genoemde situaties zich op korte termijn zal gaan voordoen.
10.2.
Indien Wédéflex op grond van dit artikel de Overeenkomst ontbindt dan wel opschort, dan is elke vordering van Wédéflex op Koper/Opdrachtgever direct opeisbaar.
10.3.
Indien Wédéflex op basis van de informatie, die op dat moment bij Wédéflex bekend was, in redelijkheid meent op rechtsgeldige wijze een opschortings-, ontbindings-, of vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, zal Koper/Opdrachtgever geen aanspraak kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen wettelijke rente en incassokosten, in het geval later mocht komen vast te staan dat Wédéflex haar rechten niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
11.1.
Zolang Koper/Opdrachtgever enige verbintenis jegens Wédéflex niet volledig is nagekomen blijven geleverde Producten ingevolge artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek eigendom van Wédéflex en wel voor rekening en risico van Koper/Opdrachtgever. Koper/Opdrachtgever wordt in dat geval geacht de Producten voor Wédéflex te houden tot het tijdstip waarop hij zijn verplichtingen jegens Wédéflex volledig is nagekomen.
11.2.
Zolang de eigendom van de Producten niet op Koper/Opdrachtgever is overgegaan, heeft hij niet het recht de Producten op enigerlei wijze te vervreemden, verhuren of bezwaren met een zekerheidsrecht, behoudens en voor zover het de normale uitoefening van het bedrijf betreft, zulks na Schriftelijke toestemming van Wédéflex, in welk geval Koper/Opdrachtgever zijn vordering op derden reeds nu voor alsdan aan Wédéflex cedeert en aan Wédéflex op diens eerste verzoek de akte van cessie zal verstrekken. Te harer keuze kan Wédéflex ook vestiging van een stil pandrecht bij voorbaat verlangen.
11.3.
Zolang Koper/Opdrachtgever Producten onder zich heeft waarop Wédéflex haar eigendomsvoorbehoud kan uitoefenen, is Koper/Opdrachtgever op eerste verzoek van Wédéflex, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, gehouden om de Producten aan Wédéflex af te geven. Aan Wédéflex en diens werknemers komt alsdan het recht toe het terrein van Koper/Opdrachtgever te betreden om zich het feitelijk bezit van de geleverde Producten te verschaffen.
11.4.
Koper/Opdrachtgever is verplicht Wédéflex onverwijld te informeren over aanspraken van derden op de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten, alsmede over pogingen van derden om onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen.
11.5.
Koper/Opdrachtgever verplicht zich de belangen van Wédéflex in verband met het eigendomsvoorbehoud te verzekeren. Koper/Opdrachtgever verplicht zich dit belang bij een calamiteit te vergoeden en op eerste verzoek haar vordering op zijn assuradeuren aan Wédéflex te cederen. Koper/Opdrachtgever doet op eerste verzoek van Wédéflex een opgave van de betrokken verzekeringsmaatschappij(en) en verzekeringsvoorwaarden.
Artikel 12. Garantie en reclame
12.1.
Koper/Opdrachtgever is verplicht om de van Wédéflex afkomstige Producten en/of Diensten terstond bij levering op conformiteit daarvan te controleren.
12.2.
Klachten van Koper/Opdrachtgever omtrent het niet beantwoorden aan de Overeenkomst van de door Wédéflex geleverde Producten en/of Diensten worden door Wédéflex slechts in behandeling genomen indien en voor zover deze klachten binnen bekwame tijd bij Wédéflex zijn ingediend, onder opgave van een beschrijving van de aard van het gebrek.
12.3.
Klachten worden niet in behandeling genomen, indien het geleverde Product aan abnormale omstandigheden, in de ruimste zin des woords, is blootgesteld, of anderszins onzorgvuldig, dan wel in strijd met de aanwijzingen, manuals en/of instructies van Wédéflex, of niet conform het algemeen geldend vakmanschap en de geldende gebruiksvoorschriften, is behandeld.
12.4.
Klachten omtrent de berekende prijzen en andere klachten betreffende facturen moeten binnen een redelijke termijn na de factuurdatum bij Wédéflex, onder opgave van een beschrijving van de aard van de klacht, worden ingediend.
12.5.
Wédéflex dient door Koper/Opdrachtgever in staat te worden gesteld om bij een klacht in de zin van dit artikel binnen 7 dagen na de melding daarvan door Koper/Opdrachtgever nader onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht bij gebreke waarvan ieder recht op garantie vervalt.
12.6.
Bij gerechtvaardigde klachten zal Wédéflex de geleverde Producten en/of Diensten gratis vervangen en ruilen voor nieuwe Producten en/of Diensten.
12.7.
Wédéflex neemt tegenover Koper/Opdrachtgever uitsluitend de garantie op zich welke is genoemd in de door Wédéflex verstrekte garantieverklaring, tenzij Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1.
In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan haar zijde is de aansprakelijkheid van Wédéflex beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde (exclusief BTW) van de betreffende Overeenkomst. De aansprakelijkheid van Wédéflex is in ieder geval beperkt tot de dekking die de verzekering biedt. Onder een toerekenbare tekortkoming wordt in geen geval verstaan kennelijke fouten van Wédéflex, waarvan Koper/Opdrachtgever wist, dan wel redelijkerwijs had moeten weten dat de geleverde Producten en/of verrichtte Diensten op deze kennelijke fout berusten, alle omstandigheden in aanmerking nemende.
13.2.
Wédéflex is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk maar niet uitsluitend wordt begrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, gevolgschade, schade door bedrijfsstilstand, immateriële schade, vermogensschade en letselschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords.
13.3.
De door Wédéflex geleverde Producten en/of verrichte Diensten mogen uitsluitend worden gebruikt voor het overeengekomen doel, indien daarvan sprake is.
13.4.
Koper/Opdrachtgever is gehouden Wédéflex te vrijwaren van alle mogelijke aanspraken van derden ter zake van beweerdelijke schade, uit welke hoofde dan ook, ontstaan door of in verband met de Overeenkomst en de geleverde Producten en/of verrichtte Diensten.
13.5.
Iedere vordering jegens Wédéflex, behalve die welke door Wédéflex is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
13.6.
In alle gevallen waarin Wédéflex een beroep op de in het voorgaande bepaalde toekomt kunnen de eventueel aangesproken werknemers en hulppersonen van Wédéflex daarop eveneens een beroep doen, al was dit door de betrokken werknemers en hulppersonen bedongen.
Artikel 14. Geheimhouding
14.1.
Alle informatie, in de ruimste zin des woords, die door Wédéflex aan Koper/Opdrachtgever wordt verstrekt in het kader van onderhandelingen of de Overeenkomst is strikt persoonlijk en vertrouwelijk en mag niet aan derden worden verstrekt, behoudens Schriftelijke toestemming van Wédéflex en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Wédéflex is op haar beurt gehouden tot strikte geheimhouding ten aanzien van al hetgeen haar bekend wordt met betrekking tot bedrijfsinformatie die gericht is op specifieke kenmerken van de zaak of bedrijf van Koper/Opdrachtgever (werkproces, business plannen, procedé en prijsstelling), behoudens Schriftelijke toestemming van Koper/Opdrachtgever om deze informatie openbaar te maken.
Artikel 15. Intellectueel eigendom
15.1.Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot van Wédéflex afkomstige zaken, calculaties, werkwijzen, adviezen, modellen, afbeeldingen, tekeningen, bestanden, websites en dergelijke komen uitsluitend toe aan Wédéflex, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van Koper/Opdrachtgever.
15.2.De uitoefening van voormelde rechten van intellectuele eigendom – openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging, verspreiding van gegevens daaronder begrepen, alles in de ruimste zin des woords – is zowel tijdens als na de uitvoering van de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Wédéflex voorbehouden.
Artikel 16. Overmacht
16.1.Wédéflex is niet aansprakelijk voor vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien deze het gevolg is van overmacht en derhalve niet aan Wédéflex kan worden toegerekend.
16.2.Wédéflex zal, indien een overmachtsituatie zich voordoet, Koper/Opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk te informeren.
16.3.Als niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Wédéflex wordt verstaan elke van Wédéflex onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk maakt, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend wordt begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring, computerstoring, transportproblemen en het geval dat Wédéflex door haar eigen leveranciers, om welke reden dan ook, niet tot levering in staat wordt gesteld.
16.4.Tijdens de duur van de overmachtsituatie zal Wédéflex gerechtigd zijn om de op haar rustende verplichtingen op te schorten.
16.5.Indien Wédéflex door overmacht van tijdelijke (langer dan 3 maanden) of blijvende aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is zij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst te ontbinden.
16.6.Indien Wédéflex in het geval van een overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dient Koper/Opdrachtgever de voor dit deel verschuldigde prijs te voldoen aan Wédéflex.
Artikel 17. Overdracht van rechten en verplichtingen en verrekening
17.1.Wédéflex is te allen tijde gerechtigd haar rechtsverhouding tot Koper/Opdrachtgever over te dragen aan een met Wédéflex verbonden vennootschap, waartoe Koper/Opdrachtgever aan Wédéflex reeds nu voor alsdan haar toestemming verleent.
17.2.Het is Koper/Opdrachtgever niet toegestaan om zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op Wédéflex dan wel op een met Wédéflex verbonden vennootschap te cederen, te verpanden of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Wédéflex. Een beperking van de overdraagbaarheid van vorderingsrechten heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
17.3.Wédéflex is te allen tijde gerechtigd vorderingen op Koper/Opdrachtgever, uit welke hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar zijn, te verrekenen met vorderingen, uit welke hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar zijn, welke Koper/Opdrachtgever op Wédéflex dan wel een met Wédéflex verbonden groepsmaatschappij heeft. Tot het gemeenschappelijk beloop van de aldus verrekende vorderingen is Koper/Opdrachtgever gekweten ten opzichte van Wédéflex respectievelijk zijn de betreffende vennootschappen gekweten ten opzichte van de wederpartij.
17.4.Wédéflex is te allen tijde gerechtigd bedragen door haar aan Koper/Opdrachtgever uit welke hoofde ook verschuldigd en ongeacht of deze opeisbaar zijn, ter delging van haar schuld aan Koper/Opdrachtgever in plaats van aan deze te betalen aan een met Wédéflex verbonden vennootschap, indien en voorzover de betreffende vennootschap enige, al dan niet opeisbare, vordering heeft op Koper/Opdrachtgever, door welke betaling de vordering van die vennootschap op Koper/Opdrachtgever tot het gemeenschappelijk beloop van de vorderingen teniet gaat.
Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1.Op onderhandelingen en alle met Wédéflex gesloten Overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
18.2.Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de onderhandelingen, Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.