Vakmanschap en
klantgerichtheid

Established

Onze daksystemen zijn duurzaam. Dit blijkt keer op keer uit onafhankelijke onderzoeken en uit de tevredenheid van onze opdrachtgevers. Wij bieden echter veel meer dan alleen een product. We begeleiden onze opdrachtgevers vanaf de initiatieffase tot ver na oplevering van een project. Omdat de omstandigheden overal anders zijn, stemmen we projectbegeleiding altijd precies af op de specifieke situatie. De wensen van de opdrachtgever zijn daarbij altijd leidend.

Onze Wédéflex Established Dealers zijn bepalend voor het succes van Wédéflex. Het vakmanschap en de service van onze Dealers stellen ons in staat topkwaliteit te leveren. De toepassing van een daksysteem bepaalt tenslotte in belangrijke mate de kwaliteit en duurzaamheid. Omdat we uitsluitend met Established Dealers samenwerken, kunnen we u de onderstaande ‘Established’ voordelen en zekerheden bieden:

 • Established door Productkwaliteit
 • Established door Milieuvoordelen
 • Established door Verzekeringsvoordelen
 • Established door 3-fasen Projectbegeleiding
 • Established door Prijs-kwaliteitverhouding

Established door Productkwaliteit

Onze producten en prestaties moeten voor zich spreken. Daarom hechten we veel waarde aan onderzoek naar de kwaliteit van onze producten en diensten door erkende, gecertificeerde en objectieve instanties en specialisten. Natuurlijk voldoen onze Wédéflex...

Onze producten en prestaties moeten voor zich spreken. Daarom hechten we veel waarde aan onderzoek naar de kwaliteit van onze producten en diensten door erkende, gecertificeerde en objectieve instanties en specialisten. Natuurlijk voldoen onze Wédéflex Duurzame Daksystemen aan alle kwaliteitsvoorwaarden die door het Bouwbesluit, het Besluit bodemkwaliteit en de certificeringinstanties worden voorgeschreven. Wij leggen de lat echter hoger. Met onze eigen strengere service- en kwaliteitseisen voldoen we aan de Wédéflex Established-norm.

Kiwa BDA Dakadvies heeft de Levensloopverklaring® voor ons opgesteld. Hierin doen ze de unieke uitspraak dat onze Wédéflex dakbanen een verwachte levensduur hebben van circa 40 jaar. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat Wédéflex dakbedekkingssystemen over een periode van meer dan 35 jaar goed functioneren onder Nederlandse klimatologische omstandigheden. Onze oudste systemen hebben zelfs een bewezen levensduur van maar liefst 37 jaar!

 • Established Product
  Wédéflex dakbedekkingssystemen voldoen aan Bijlage I van BRL 1511, deel 2 (2004), Interpretatiedocument Established Product.
  Eisen:
 1. Het product dient gedurende een periode van ten minste 10 jaar continu gecertificeerd te zijn door een certificatie-instelling, die geaccrediteerd is door een accreditatie-instelling, die lid is van de EA (Europese Accreditatie organisatie).
 2. Gedurende de onder punt 1 gestelde periode mogen geen afwijkingen m.b.t. de betrokken productkarakteristieken zijn geconstateerd, welke hebben geleid tot intrekking van het certificaat.
 3. Door middel van inspectie overeenkomstig de onderzoeksmethode ‘Established Product’ en uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de certificatie-instelling dient aangetoond te worden dat het betreffende product:
  • verwerkt is onder in Nederland gebruikelijke weersomstandigheden
  • verwerkt is overeenkomstig in Nederland gebruikelijke verwerkingsmethoden
  • toegepast wordt in een in Nederland gebruikelijk dakbedekkingsysteem
  • gedurende een periode van ten minste 10 jaar blijkt te functioneren onder klimatologische omstandigheden die overeenkomen met de Nederlandse.
   Conclusie:
   Als het product aan de geformuleerde eisen voldoet, wordt het product als ‘Established Product’ beschouwd.
   In KOMO certificaat K7050 voor Wédéflex Duurzame Daksystemen wordt dit door Kiwa bevestigd.
 • Levensloopverklaring®
  Door Kiwa BDA Dakadvies is de Levensloopverklaring opgesteld inzake de kwaliteitsaspecten van Wédéflex dakbanen, type 446K14. In dit onderzoek zijn betrokken alle ooit op deze dakbanen uitgevoerde, onafhankelijke productkeuringen, zoals laboratoriumproeven bij externe kwaliteitsbewaking, onderzoeken inzake lange duur gedrag in de praktijk, onderzoeken in het kader van Established Product etc.
  Aanvullend hierop zijn opnieuw onderzoeken uitgevoerd op de projecten waar eerder duurzaamheidsonderzoeken zijn gedaan en zijn opnieuw monsters van de dakbedekking onderzocht.
  Kiwa BDA concludeert: Wédéflex dakbedekkingssystemen functioneren over een periode van meer dan 35 jaar goed onder Nederlandse klimatologische omstandigheden. De oudste systemen hebben een bewezen levensduur van 37 jaar.
  Op grond van de resultaten van al deze onderzoeken en studies blijkt, dat de relevante kwaliteitsaspecten van Wédéflex dakbanen 446K14 binnen een zekere bandbreedte een constant beeld geven. Gecombineerd met de onderzoeken in de praktijk wordt verwacht dat de huidige Wédéflex dakbanen een vergelijkbare prestatie zullen leveren met een verwachte levensduur van minimaal categorie 36-40 jaar volgens BRL 1511 deel 1.
  Deze unieke uitspraak wordt door Kiwa BDA exclusief voor Wédéflex gedaan.
 • De organisatie is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001.
 • Wédéflex dakbanen bestaan uit hoogwaardig APP-gemodificeerd bitumen. De voordelen daarvan zijn:
  • hoge weerstand tegen veroudering
  • hoge temperatuurstabiliteit
  • zonder afwerking UV-bestendig
  • onderhoudsarm
 • Wédéflex bevat twee aparte inlagen, namelijk glasvlies en polyester (geen combinatiedrager):
  • de glasvliesinlage zorgt voor een krimpvrije en maatvaste verwerking, wat erg belangrijk is voor de details
  • de glasvliesinlage wordt hoog in de dakbaan aangebracht. Onder andere daardoor hebben Wédéflex dakbanen een langere levensduur
 • Wédéflex kan in alle systemen worden toegepast:
  • voor alle voorkomende ondergronden zijn gecertificeerde systeemoplossingen voorhanden
  • alle systeemtoepassingen voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit en sluiten aan op de beoogde gebruikswaarde van het dak
  • kan in één- of meerlaagse systemen toegepast worden
  • geschikt voor alle verwerkingsmethoden: branden, koud kleven, zelfklevend, mechanisch en losliggend.
 • Alle systemen zijn vliegvuurbestendig conform Bouwbesluit (NEN 6063).

Sluiten

Established door milieuvoordelen

Wij houden ons niet alleen aan alle verplichtingen die binnen de milieuwet- en regelgeving gelden. Onze betrokkenheid bij de toekomst van mens, natuur en milieu gaat verder. Wédéflex geeft dit beleid gestalte door een bewust...

Wij houden ons niet alleen aan alle verplichtingen die binnen de milieuwet- en regelgeving gelden. Onze betrokkenheid bij de toekomst van mens, natuur en milieu gaat verder. Wédéflex geeft dit beleid gestalte door een bewust en consequent doorgevoerde duurzaamheidfilosofie. We nemen deel in uiteenlopende milieuzorginitiatieven en voldoen aan de strengste voorwaarden en eisen op het gebied van duurzaamheid en milieu.

 • Wédéflex dakbanen voldoen aan de milieutechnische eisen ten aanzien van uitlooggedrag als gesteld in het Bouwstoffenbesluit. Voor Wédéflex is op basis van BRL 9327, ‘Milieuhygiënische kwaliteit van bitumineuze afdichtingmaterialen’ door Kiwa N.V. een NL BSB-certificaat verleend onder certificaatnummer K22163/01 en K21915/01.
 • Wédéflex is in het bezit van een milieuzorgsysteemcertificaat volgens NEN-EN-ISO 14001.
 • Wédéflex is in het bezit van de BDA-Verklaring®. Hierin verklaart Kiwa BDA op basis van onderzoek dat Wédéflex een optimale bijdrage levert aan de duurzame functionaliteit van baanvormige dakbedekking. Kiwa BDA beoordeelde de onderwerpen duurzame functionaliteit, CE-markering, kwaliteitssysteem, klachtenafhandeling, weerstand tegen windbelasting en milieuzorg (recycling, Milieuprofiel (LCA) en Milieuzorgsysteem).
 • Wédéflex dakbanen zijn voor 100% recyclebaar (gesloten keten).
 • Wédéflex is lid van Bitumen Recycling Nederland.
 • Alle Wédéflex Established Dealers behoren tot het Roof2Roof specialistennetwerk.
 • Het Wédéflex productieproces is energiezuinig. Bovendien zijn in het productieproces alle voorzieningen getroffen voor afvalwaterzuivering en luchtfiltering.
 • Indien nodig is een met Wédéflex uitgevoerd dak eenvoudig te renoveren d.m.v. het aanbrengen van een nieuwe laag Wédéflex. Daarbij gaan de lagen onderling een synergie aan die leidt tot een sterker en nog duurzamer daksysteem. Omdat dit verschillende keren herhaald kan worden hoeven de oorspronkelijke dakbanen pas na decennia verwijderd te worden (en ter recycling worden aangeboden). Dit biedt, ten opzichte van het keer op keer verwijderen en opnieuw aanbrengen van een nieuwe dakbedekking, een belangrijke CO2-winst.
 • Wédéflex is vertegenwoordigd in de Stichting Dak & Milieu.
 • Wédéflex dakbedekkingsystemen voldoen aan de conclusies/vereisten zoals gesteld in het rapport ‘Afkomend regenwater van bitumen daken’ (Tauw/Stichting Dak & Milieu april 2009). Dit betekent dat het regenwater van bitumineuze Wédéflex dakbanen niet anders behandeld hoeft te worden dan het regenwater van andere daktypen.
 • Wédéflex levert dakbedekking die een zuiverende werking heeft voor de atmosfeer, zoals Wédéflex Olivijn (CO2-reductie) en Wédéflex Coloractiv (dakcoating voor het omzetten van CO2, NOx).
 • Het extra isoleren van het dak van uw bedrijfsgebouw – en het daarop aanbrengen van een dakbedekkingssysteem met Wédéflex Mineral Ultra White – valt onder de specifieke regelingen van ‘De Energielijst 2018’. Witte dakbedekking vermindert de koellast van gebouwen. Wanneer u investeert in het isoleren van bestaande daken van bedrijfsgebouwen in combinatie met witte dakbedekking, kan een bedrag van EUR 30 per m2 in aanmerking komen voor EIA (Energie Investeringsaftrek).

Sluiten

Established door verzekeringsvoordelen

Wédéflex daksystemen zijn voorzien van Verzekerde Garantie voor een periode van tien jaar op materiaal én verwerking. Alleen een Wédéflex Established Dealer is in staat u deze unieke Verzekerde Garantie – zonder eigen risico en...

Wédéflex daksystemen zijn voorzien van Verzekerde Garantie voor een periode van tien jaar op materiaal én verwerking. Alleen een Wédéflex Established Dealer is in staat u deze unieke Verzekerde Garantie – zonder eigen risico en zonder afbouw – te bieden. Daarnaast kunnen onze Established Dealers dezelfde Verzekerde Garantie bieden voor groendaken. Ook een uit- en inbouwdekking voor (energie)installaties kan hiervoor in aanmerking komen. Verlenging van deze geruststellende garantieperiode is bij Wédéflex altijd mogelijk.

 • Gevolgschade ten gevolge van materiaalfouten is apart meeverzekerd.
 • De juridische basis van de Wédéflex verzekering is de terzijdestelling van artikel 7:951 van het Burgerlijk Wetboek: ‘De verzekeraar vergoedt geen schade aan de verzekerde zaak, indien die is veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zaak’. Duidelijk is dat alleen een verzekering die dit artikel terzijde stelt waarde heeft; anders zou men alle claims op basis van eigen gebrek kunnen afwijzen.
 • Wédéflex Duurzame Daksystemen respecteert in zijn algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden de verzekeringsvoorwaarden (uniek).
 • De verzekering blijft van kracht bij faillissement van het uitvoerend dakdekkersbedrijf en/of Wédéflex.
 • Door Wédéflex uitgebrachte schriftelijke adviezen, dan wel goedkeuring van details en bestekteksten zijn meeverzekerd (Bestekcheck®).
 • Schadevaststelling door onafhankelijk arbiter.
 • Kosten van de onafhankelijk arbiter zijn meeverzekerd.
 • Het eigen risico voor de dakeigenaar is nihil.
 • De verzekerde som blijft gedurende de gehele looptijd gehandhaafd (geen afschrijving/afbouw).
 • Het uitsluiten van stormschade vindt pas plaats bij windschade veroorzaakt door storm boven de waarden waarmee volgens de vigerende NEN-normen gerekend moet worden.
 • 10% overwaarde is in de polis meeverzekerd ter dekking van eventuele opruimingskosten.
 • Acceptatie normale werking van de ondergrond.
 • Wanneer het verzekeringscertificaat is ondertekend, worden de poliskosten als afgedragen beschouwd.
 • Geen plafond aan het totaal op jaarbasis uit te keren schadebedrag. Daardoor is elk certificaat volledig gedekt, onafhankelijk van andere schadeclaims.
 • Water op de dakbedekking is geaccepteerd conform het keuringscriterium: ‘een laag water van circa 10 mm hoogte – met een plaatselijk maximum van circa 30 mm – over maximaal circa 20% van het dakoppervlak is toelaatbaar’.

Verzekerde Garantie met uit- en inbouwdekking
Een Wédéflex Established Dealer kan de reguliere Verzekerde Garantie uitbreiden met een uit- en inbouwdekking voor (energie)installaties op het dak, die onder verantwoordelijkheid van de Wédéflex Established Dealer zijn aangebracht. In geval van een onder de Verzekerde Garantie gedekte tekortkoming, vergoedt deze de kosten van het verwijderen en na reparatie opnieuw aanbrengen van de installatie.

Verzekerde Daktuingarantie intensief
In samenwerking met Binder Daktuinen (Poortugaal), Copijn (Utrecht), Farwick Groenspecialisten (Enschede), Jonkers daktuinen (Venlo) en Wencop Hoveniers (Barneveld) kunnen we voor intensieve daktuinconstructies een all-in Verzekerde Daktuingarantie verstrekken. Deze vergoedt de kosten van het verwijderen en na reparatie weer in originele staat terugbrengen van de daktuin. Ook wanneer schade is ontstaan door of tijdens het aanbrengen van de daktuin zelf.

Verzekerde Daktuingarantie extensief
Een Wédéflex Established Dealer kan de reguliere Verzekerde Garantie uitbreiden met een uit- en inbouwdekking voor een extensief dakbegroeningsysteem, dat onder verantwoordelijkheid van de Wédéflex Established Dealer is aangebracht. In geval van een onder de Verzekerde Garantie gedekte tekortkoming, vergoedt deze de kosten van het verwijderen en na reparatie opnieuw aanbrengen van het extensieve groendak.

Sluiten

Established door 3-fasen projectbegeleiding

Natuurlijk is Wédéflex veel meer dan een leverancier van dakbanen. Onze opdrachtgevers kunnen, naast onze vakkennis en ervaring, rekenen op onze uitgebreide service en aandacht. Wij denken steeds mee en voelen ons verantwoordelijk voor hele...

Natuurlijk is Wédéflex veel meer dan een leverancier van dakbanen. Onze opdrachtgevers kunnen, naast onze vakkennis en ervaring, rekenen op onze uitgebreide service en aandacht. Wij denken steeds mee en voelen ons verantwoordelijk voor hele proces. In de initiatieffase ondersteunen we de opdrachtgever graag, zowel bij het maken van de juiste keuze als bij het opstellen van berekeningen. En wanneer we de bestekteksten voor een dakbedekkingsconstructie of renovatieadvies goedkeuren, geldt vanzelfsprekend onze Verzekerde Garantie.

Zowel bij uitvoering als bij oplevering begeleiden en inspecteren we het werk grondig. Maar ook na oplevering blijven we graag betrokken en nemen we onze verantwoordelijkheid in het proces van inspectie, onderhoud en reiniging.

Fase 1: Initiatieffase

 • Alle door Wédéflex geaccordeerde bestekteksten voor een dakbedekkingsconstructie die via onze online Bestekcheck® zijn samengesteld, vallen onder onze Verzekerde Garantie.
 • Alle door Wédéflex of de Wédéflex Established Dealers uitgebrachte en door Wédéflex geaccordeerde renovatieadviezen, vallen onder onze Verzekerde Garantie.
 • De technische afdeling van Wédéflex ondersteunt de dakeigenaar, architect of adviseur met:
  – het maken van bouwfysische berekeningen
  – het maken van windbelastingberekeningen

Fase 2: Realisatiefase

 • Het dakbedekkingssysteem wordt gerealiseerd door één van onze Wédéflex Established Dealer, die certificeerd zijn conform BRL 4702 (KOMO procescertificatie).
 • Wédéflex dakbedekking wordt verwerkt door goed opgeleide en getrainde Wédéflex Established Verwerkers
 • Wédéflex begeleidt en inspecteert het werk tijdens de uitvoering en bij oplevering.

Fase 3: Prestatiefase
Onze betrokkenheid houdt niet op bij oplevering. Ook daarna blijven wij de kwaliteit van onze daken monitoren en inspecteren. Dit doen we met behulp van Wédéscan: een conditiemeting op basis van de NEN 2767. Hiermee wordt de conditie van de dakbedekking objectief vastgelegd in een elektronisch dossier. Met behulp van Wédéview stellen Wédéflex en de Wédéflex Established Dealers alle informatie uit dit dossier aan opdrachtgevers en dakeigenaren beschikbaar.

Wédéflex Levensloopcontract
Wilt u zorgeloos en zonder risico uw overeengekomen MJOP van 20 jaar halen? Met het Wédéflex Levensloopcontract bieden wij u deze mogelijkheid. Lees hier meer over het Levensloopcontract.

Sluiten

Established door prijs-kwaliteit verhouding

Bij Wédéflex kiest u voor het allerbeste dakbedekkingssysteem tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Dakadviesbureaus, architecten en professionele vastgoedbeheerders ervaren steeds opnieuw dat Wédéflex daksystemen het voordeligst in exploitatie zijn. Andere systemen zijn in aanschaf wellicht...

Bij Wédéflex kiest u voor het allerbeste dakbedekkingssysteem tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Dakadviesbureaus, architecten en professionele vastgoedbeheerders ervaren steeds opnieuw dat Wédéflex daksystemen het voordeligst in exploitatie zijn. Andere systemen zijn in aanschaf wellicht goedkoper maar de levensduur van daken voorzien van een Wédéflex systeem is echter aantoonbaar en substantieel langer dan menig ander dakbedekkingssysteem. Dit verschil kan oplopen tot wel 10 à 15 jaar!

Opdrachtgevers kiezen ook voor Wédéflex omdat de – vaak verborgen – kostenpost ‘klachtenonderhoud’ aantoonbaar lager is dan gemiddeld. Zo heeft u de beste kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.

Sluiten