Vakmanschap en
klantgerichtheid

Established

Onze daksystemen zijn duurzaam. Dit blijkt keer op keer uit onafhankelijke onderzoeken en uit de tevredenheid van onze opdrachtgevers. Wij bieden echter veel meer dan alleen een product. We begeleiden onze opdrachtgevers vanaf de initiatieffase tot ver na oplevering van een project. Omdat de omstandigheden overal anders zijn, stemmen we projectbegeleiding altijd precies af op de specifieke situatie. De wensen van de opdrachtgever zijn daarbij altijd leidend.

Onze Wédéflex Established Dealers zijn bepalend voor het succes van Wédéflex. Het vakmanschap en de service van onze Dealers stellen ons in staat topkwaliteit te leveren. De toepassing van een daksysteem bepaalt tenslotte in belangrijke mate de kwaliteit en duurzaamheid. Omdat we uitsluitend met Established Dealers samenwerken, kunnen we u de onderstaande ‘Established’ voordelen en zekerheden bieden:

 • Established door Productkwaliteitt
 • Established door Milieuvoordelen
 • Established door Verzekeringsvoordelen
 • Established door 3-fasen Projectbegeleiding
 • Established door Prijs-kwaliteitverhouding

Established door Productkwaliteit

Onze producten en prestaties moeten voor zich spreken. Daarom hechten we veel waarde aan onderzoek naar de kwaliteit van onze producten en diensten door erkende, gecertificeerde en objectieve instanties en specialisten. Natuurlijk voldoen onze Wédéflex

Onze producten en prestaties moeten voor zich spreken. Daarom hechten we veel waarde aan onderzoek naar de kwaliteit van onze producten en diensten door erkende, gecertificeerde en objectieve instanties en specialisten. Natuurlijk voldoen onze Wédéflex duurzame daksystemen aan alle kwaliteitsvoorwaarden die door het Bouwbesluit, het Besluit bodemkwaliteit en de certificeringsinstanties worden voorgeschreven. Maar wij leggen de lat nóg hoger. Met onze eigen strengere service- en kwaliteitseisen voldoen we aan de Wédéflex Established-norm.

Kiwa BDA Dakadvies heeft de Levensloopverklaring® voor ons opgesteld. Hierin doen ze de unieke uitspraak dat onze Wédéflex dakbanen een verwachte levensduur hebben van circa 40 jaar. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat Wédéflex dakbedekkingssystemen over een periode van meer dan 35 jaar goed functioneren onder Nederlandse klimatologische omstandigheden. Onze oudste systemen hebben zelfs een bewezen levensduur van maar liefst 37 jaar!

 • Established Product
  Wédéflex dakbedekkingssystemen voldoen aan Bijlage I van BRL 1511, deel 2 (2004), Interpretatiedocument Established Product.
  Eisen:
 1. Het product dient gedurende een periode van ten minste 10 jaar continu gecertificeerd te zijn door een certificatie-instelling, die geaccrediteerd is door een accreditatie-instelling, die lid is van de EA (Europese Accreditatie organisatie).
 2. Gedurende de onder punt 1 gestelde periode mogen geen afwijkingen m.b.t. de betrokken productkarakteristieken zijn geconstateerd, welke hebben geleid tot intrekking van het certificaat.
 3. Door middel van inspectie overeenkomstig de onderzoeksmethode ‘Established Product’ en uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de certificatie-instelling dient aangetoond te worden dat het betreffende product:
  • verwerkt is onder in Nederland gebruikelijke weersomstandigheden
  • verwerkt is overeenkomstig in Nederland gebruikelijke verwerkingsmethoden
  • toegepast wordt in een in Nederland gebruikelijk dakbedekkingsysteem
  • gedurende een periode van ten minste 10 jaar blijkt te functioneren onder klimatologische omstandigheden die overeenkomen met de Nederlandse.
   Conclusie:
   Als het product aan de geformuleerde eisen voldoet, wordt het product als ‘Established Product’ beschouwd.
   In KOMO certificaat K7050 voor Wédéflex Duurzame Daksystemen wordt dit door Kiwa bevestigd.
 • Levensloopverklaring®
  Door Kiwa BDA Dakadvies is de Levensloopverklaring opgesteld inzake de kwaliteitsaspecten van Wédéflex dakbanen, type 446K14. In dit onderzoek zijn betrokken alle ooit op deze dakbanen uitgevoerde, onafhankelijke productkeuringen, zoals laboratoriumproeven bij externe kwaliteitsbewaking, onderzoeken inzake lange duur gedrag in de praktijk, onderzoeken in het kader van Established Product etc.
  Aanvullend hierop zijn opnieuw onderzoeken uitgevoerd op de projecten waar eerder duurzaamheidsonderzoeken zijn gedaan en zijn opnieuw monsters van de dakbedekking onderzocht.
  Kiwa BDA concludeert: Wédéflex dakbedekkingssystemen functioneren over een periode van meer dan 35 jaar goed onder Nederlandse klimatologische omstandigheden. De oudste systemen hebben een bewezen levensduur van 37 jaar.
  Op grond van de resultaten van al deze onderzoeken en studies blijkt, dat de relevante kwaliteitsaspecten van Wédéflex dakbanen 446K14 binnen een zekere bandbreedte een constant beeld geven. Gecombineerd met de onderzoeken in de praktijk wordt verwacht dat de huidige Wédéflex dakbanen een vergelijkbare prestatie zullen leveren met een verwachte levensduur van minimaal categorie 36-40 jaar volgens BRL 1511 deel 1.
  Deze unieke uitspraak wordt door Kiwa BDA exclusief voor Wédéflex gedaan.
 • De organisatie is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001.
 • Wédéflex dakbanen bestaan uit hoogwaardig APP-gemodificeerd bitumen. De voordelen daarvan zijn:
  • hoge weerstand tegen veroudering
  • hoge temperatuurstabiliteit
  • zonder afwerking UV-bestendig
  • onderhoudsarm
 • Wédéflex bevat twee aparte inlagen, namelijk glasvlies en polyester (geen combinatiedrager):
  • de glasvliesinlage zorgt voor een krimpvrije en maatvaste verwerking, wat erg belangrijk is voor de details
  • de glasvliesinlage wordt hoog in de dakbaan aangebracht. Onder andere daardoor hebben Wédéflex dakbanen een langere levensduur
 • Wédéflex kan in alle systemen worden toegepast:
  • voor alle voorkomende ondergronden zijn gecertificeerde systeemoplossingen voorhanden
  • alle systeemtoepassingen voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit en sluiten aan op de beoogde gebruikswaarde van het dak
  • kan in één- of meerlaagse systemen toegepast worden
  • geschikt voor alle verwerkingsmethoden: branden, koud kleven, zelfklevend, mechanisch en losliggend.
 • Alle systemen zijn vliegvuurbestendig conform Bouwbesluit (NEN 6063).

Sluiten

Established door Milieuvoordelen

Wij houden ons niet alleen aan alle verplichtingen die binnen de milieuwet- en regelgeving gelden. Onze betrokkenheid bij de toekomst van mens, natuur en milieu gaat verder. Wij geven dit beleid gestalte door een bewust

Wij houden ons niet alleen aan alle verplichtingen die binnen de milieuwet- en regelgeving gelden. Onze betrokkenheid bij de toekomst van mens, natuur en milieu gaat verder. Wij geven dit beleid gestalte door een bewust en consequent doorgevoerde duurzaamheidsfilosofie. We nemen deel in uiteenlopende milieuzorginitiatieven en voldoen aan de strengste voorwaarden en eisen op het gebied van duurzaamheid en milieu.

 • Wédéflex dakbanen voldoen aan de milieutechnische eisen ten aanzien van uitlooggedrag als gesteld in het Bouwstoffenbesluit. Voor Wédéflex is op basis van BRL 9327, ‘Milieuhygiënische kwaliteit van bitumineuze afdichtingmaterialen’ door Kiwa N.V. een NL BSB-certificaat verleend onder certificaatnummer K22163/01 en K21915/01.
 • Wédéflex is in het bezit van een milieuzorgsysteemcertificaat volgens NEN-EN-ISO 14001.
 • Wédéflex is in het bezit van de BDA-Verklaring®. Hierin verklaart Kiwa BDA op basis van onderzoek dat Wédéflex een optimale bijdrage levert aan de duurzame functionaliteit van baanvormige dakbedekking. Kiwa BDA beoordeelde de onderwerpen duurzame functionaliteit, CE-markering, kwaliteitssysteem, klachtenafhandeling, weerstand tegen windbelasting en milieuzorg (recycling, Milieuprofiel (LCA) en Milieuzorgsysteem).
 • Wédéflex dakbanen zijn voor 100% recyclebaar (gesloten keten).
 • Wédéflex is lid van Bitumen Recycling Nederland.
 • Het Wédéflex productieproces is energiezuinig. Bovendien zijn in het productieproces alle voorzieningen getroffen voor afvalwaterzuivering en luchtfiltering.
 • Indien nodig is een met Wédéflex uitgevoerd dak eenvoudig te renoveren d.m.v. het aanbrengen van een nieuwe laag Wédéflex. Daarbij gaan de lagen onderling een synergie aan die leidt tot een sterker en nóg duurzamer daksysteem. Omdat dit verschillende keren herhaald kan worden hoeven de oorspronkelijke dakbanen pas na decennia verwijderd te worden (en ter recycling worden aangeboden). Dit biedt, ten opzichte van het keer op keer verwijderen en opnieuw aanbrengen van een nieuwe dakbedekking, een belangrijke CO2-winst!
 • Wédéflex is vertegenwoordigd in de Stichting Dak & Milieu.
 • Wédéflex dakbedekkingssystemen voldoen aan de conclusies/vereisten zoals gesteld in het rapport ‘Afkomend regenwater van bitumen daken’ (Tauw/Stichting Dak & Milieu april 2009). Dit betekent dat het regenwater van bitumineuze Wédéflex dakbanen niet anders behandeld hoeft te worden dan het regenwater van andere daktypen.
 • Wédéflex levert dakbedekking die een zuiverende werking heeft voor de atmosfeer, zoals Wédéflex Olivijn (CO2-reductie) en Wédéflex Coloractiv (dakcoating voor het omzetten van CO2, NOx).
 • Het extra isoleren van het dak van je bedrijfsgebouw – en het daarop aanbrengen van een dakbedekkingssysteem met Wédéflex Mineral Ultra White – valt onder de specifieke regelingen van ‘De Energielijst’ (RVO). Witte dakbedekking vermindert namelijk de koellast van gebouwen. Wanneer je investeert in het isoleren van bestaande daken van bedrijfsgebouwen in combinatie met witte dakbedekking, kan een bedrag van EUR 30 per m2 in aanmerking komen voor EIA (Energie Investeringsaftrek).

Sluiten

Established door Verzekeringsvoordelen

De kwaliteit van onze Wédéflex daksystemen staat als een huis. Wij geven je daarom met een gerust hart 10 jaar Verzekerde Garantie. Laat je jouw dak maken door een Wédéflex Established Dealer, dan ontvang je

De kwaliteit van onze Wédéflex daksystemen staat als een huis. Wij geven je daarom met een gerust hart 10 jaar Verzekerde Garantie. Laat je jouw dak maken door een Wédéflex Established Dealer, dan ontvang je zelfs 10 jaar Verzekerde Garantie op materiaal én verwerking. Verzekerde Garantie zonder eigen risico en zonder afbouw. Uniek in de markt!

Naast de reguliere All-in Verzekerde Garantie bieden wij ook een Verzekerde Daktuingarantie voor groendaken. Heb je een (energie)installatie op je dak? Ook deze kun je meeverzekeren met onze uit & inbouwdekking. Wil je liever helemaal ontzorgd worden, kies dan voor ons Levensloopcontract. Dit contract verlengt de garantieperiode, net zolang als jij dat wenst!

Voordelen van de Wédéflex Verzekerde Garantie

 • De verzekering blijft van kracht bij faillissement van de Wédéflex Established Dealer en/of Wédéflex.
 • Geen eigen risico.
 • Schadevaststelling door onafhankelijk arbiter, de kosten daarvoor zijn meeverzekerd.
 • Verzekerde som is niet afbouwend.
 • De juridische basis van de Wédéflex verzekering is de terzijdestelling van artikel 7:951 van het Burgerlijk Wetboek: ‘De verzekeraar vergoedt geen schade aan de verzekerde zaak, indien die is veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zaak’. Duidelijk is dat alleen een verzekering die dit artikel terzijde stelt waarde heeft; anders zou men alle claims op basis van eigen gebrek kunnen afwijzen.
 • Wédéflex respecteert in zijn algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden de verzekeringsvoorwaarden.
 • Geen jaarmaximeringen, ook niet per geval, elke polis heeft een eigen “pot”.
 • Stagnerend water op het dak is toelaatbaar.
 • Gevolgschade is meeverzekerd tot maximaal 2,5 miljoen Euro.
 • Windschade is gedekt tot en met niveau Bouwbesluit.
 • Mogelijkheid tot verlenging van de garantieperiode.
 • En nog veel meer…!

Verzekerde Garantie met uit- en inbouwdekking
Een Wédéflex Established Dealer kan de reguliere Verzekerde Garantie uitbreiden met een uit- en inbouwdekking voor (zonne-energie)installaties op het dak, die onder verantwoordelijkheid van de Dealer zijn aangebracht.
In geval van een onder de Verzekerde Garantie gedekte tekortkoming, vergoedt
deze de kosten van het verwijderen en na reparatie opnieuw aanbrengen van de (zonne-energie)installatie.

Verzekerde Daktuingarantie intensief
In samenwerking met onze Wédéflex Established daktuinspecialisten: Binder Daktuinen (Poortugaal), Copijn (Utrecht), Farwick Groenspecialisten (Enschede), Jonkers daktuinen (Venlo) en Wencop Hoveniers (Barneveld) kunnen we voor intensieve daktuinconstructies een All-in Verzekerde Daktuingarantie verstrekken. Deze vergoedt de kosten van het verwijderen en na reparatie weer in originele staat terugbrengen van de daktuin. Ook
wanneer schade is ontstaan door of tijdens het aanbrengen van de daktuin zelf.

Verzekerde Daktuingarantie extensief
Een Wédéflex Established Dealer kan de reguliere Verzekerde Garantie uitbreiden met een uit- en inbouwdekking voor een extensief dakbegroeningssysteem (sedumdak), dat onder verantwoordelijkheid van de Dealer is aangebracht. In geval van een onder de Verzekerde Garantie gedekte tekortkoming, vergoedt deze de kosten van het verwijderen en na reparatie opnieuw aanbrengen van het groendak.

Levensloopcontract
Het Levensloopcontract is een overeenkomst tussen Wédéflex, de opdrachtgever en een Wédéflex Established Dealer. Deze overeenkomst garandeert een langere zekerheidsstelling bovenop de 10 jaar Verzekerde Garantie. 10, 15 of 20 jaar? Je zegt het maar!

Sluiten

Established door 3-fasen Projectbegeleiding

Natuurlijk zijn wij veel meer dan een leverancier van dakbanen. Jij kunt, naast onze vakkennis en ervaring, rekenen op onze uitgebreide service en aandacht. Wij denken graag met je mee en voelen ons verantwoordelijk voor

Natuurlijk zijn wij veel meer dan een leverancier van dakbanen. Jij kunt, naast onze vakkennis en ervaring, rekenen op onze uitgebreide service en aandacht. Wij denken graag met je mee en voelen ons verantwoordelijk voor hele proces. In de initiatieffase ondersteunen we je graag. Zowel bij het maken van de juiste keuze als bij het opstellen van berekeningen. En wanneer we de bestekteksten voor een dakbedekkingsconstructie of renovatieadvies goedkeuren, ben je ‘verzekerd’ van onze Wédéflex Verzekerde Garantie.

Zowel bij uitvoering als bij oplevering begeleiden en inspecteren we het werk grondig. Maar ook na oplevering blijven we graag betrokken en nemen we onze verantwoordelijkheid in het proces van inspectie, onderhoud en reiniging.

Fase 1: Initiatieffase

 • Alle door Wédéflex geaccordeerde bestekteksten voor een dakbedekkingsconstructie die via onze online Bestekcheck® zijn samengesteld, vallen onder onze Verzekerde Garantie.
 • Alle door Wédéflex of de Wédéflex Established Dealers uitgebrachte en door Wédéflex geaccordeerde renovatieadviezen, vallen onder onze Verzekerde Garantie.
 • De technische afdeling van Wédéflex ondersteunt jou als dakeigenaar, architect of adviseur met:
  – het maken van bouwfysische berekeningen.
  – het maken van windbelastingberekeningen.

Fase 2: Realisatiefase

 • Het dakbedekkingssysteem wordt gerealiseerd door één van onze Wédéflex Established Dealers, die certificeerd zijn conform BRL 4702 (KOMO procescertificatie).
 • Wédéflex dakbedekking wordt verwerkt door goed opgeleide en getrainde Wédéflex Established Verwerkers.
 • Onze Technisch Managers begeleiden en inspecteren het werk tijdens de uitvoering en bij oplevering.

Fase 3: Prestatiefase
Onze betrokkenheid houdt niet op bij oplevering. Ook daarna blijven wij de kwaliteit van onze daken monitoren en inspecteren. Dit doen we met behulp van Wédéscan: een onafhankelijke conditiemeet-methode op basis van de NEN 2767. Hiermee wordt de conditie van de dakbedekking objectief bepaald en vastgelegd in een digitaal dossier. Met een eigen inlogcode krijg je heel eenvoudig toegang tot al jouw dakgegevens. Altijd en overal je managementinformatie met één muisklik bij de hand!

Wédéflex Levensloopcontract
Wil je zorgeloos en zonder risico je overeengekomen MJOP van 20 jaar halen? Met het Wédéflex Levensloopcontract bieden wij je deze mogelijkheid. Lees hier meer over het Levensloopcontract.

Sluiten

Established door Prijs-kwaliteitverhouding

Bij Wédéflex kies je voor het allerbeste dakbedekkingssysteem tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Dakadviesbureau’s, architecten en professionele vastgoedbeheerders ervaren steeds opnieuw dat onze daksystemen het voordeligst in exploitatie zijn. Andere systemen zijn in aanschaf wellicht

Bij Wédéflex kies je voor het allerbeste dakbedekkingssysteem tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Dakadviesbureau’s, architecten en professionele vastgoedbeheerders ervaren steeds opnieuw dat onze daksystemen het voordeligst in exploitatie zijn. Andere systemen zijn in aanschaf wellicht goedkoper, maar de levensduur van daken voorzien van een Wédéflex systeem is aantoonbaar en substantieel langer dan menig ander dakbedekkingssysteem. Dit verschil kan oplopen tot wel 10 à 15 jaar!

Opdrachtgevers kiezen ook voor Wédéflex omdat de – vaak verborgen – kostenpost ‘klachtenonderhoud’ aantoonbaar lager is dan gemiddeld. Zo heb je de beste kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.

Sluiten