Al 40 jaar liefde voor het dak

Wédéflex Tijdlijn

Met onze Wédéflex-Tijdlijn maken we je deelgenoot van meer dan 4o jaar Wédéflex-historie. Een historie die inzicht geeft in alle bewijzen die we in 40 jaar hebben verzameld en graag vol trots aan je presenteren. Van certificeringen tot onafhankelijke onderzoeken die steeds opnieuw de kwaliteit en duur­zaamheid van onze producten en diensten bewijzen. Dit in combinatie met kennis van en passie voor ons vak én de samenwerking met onze Wédéflex Established Dealers, levert al 40 jaar het waterdichte bewijs!

1978 1978 Oprichting

Oprichter Leo Benedict startte op 1 mei 1978 de onderneming onder de bedrijfsnaam Wand- en Dakprodukten bv. Over die naam alleen al was veel te doen, want eigenlijk wilde de Kamer van Koophandel een dergelijke algemeen gebruikelijke naam niet als bedrijfsnaam toestaan. Maar Leo zou Leo niet zijn geweest als hij zich daarbij neergelegd zou hebben. Vandaar dat de officiële bedrijfsnaam nog steeds Wand- en Dakprodukten bv is.

Wédéflex werd als productnaam bedacht. Het ontstond door de W en de D van de bedrijfsnaam fonetisch te schrijven, gevolgd door het achtervoegsel “FLEX”, in die tijd altijd gebruikt bij SBS dakbanen, terwijl “GUM” toen het algemene gebruikte achtervoegsel was voor APP dakbanen. Ook dat tekende de man Leo Benedict; een twist in alle dingen. Wédéflex werd daarmee de eerste APP met het FLEX achtervoegsel.

Vanaf dag één is én blijft dit product het paradepaard van Wédéflex: de Biarmato, oftewel de 446. Twee aparte inlages van polyester en glasvlies met het glasvlies bovenin de rol gepositioneerd.

     
1980 1980 Introductie Verzekerde Garantie

De 10-jarige Verzekerde Garantie werd in 1980 al geïntroduceerd. Het concept van Verzekerde Garantie werd dan ook direct aangeboden met een extra aantal belangrijke voorwaarden: geen eigen risico voor de opdrachtgever bijvoorbeeld, de verzekerde som niet afbouwend en insolventie van de Dealer en/of Wédéflex is meeverzekerd, als ook onafhankelijke arbitrage. Allemaal zaken die we vandaag de dag nog steeds belangrijk vinden.

De unieke voorwaarden van de Verzekerde Garantie van Wédéflex zijn nog steeds een belangrijke keuzefactor voor opdrachtgevers. Door de jaren heen zijn de voorwaarden van de verzekering nog verder verbeterd. En het thema Verzekerde Garantie is nu misschien wel actueler dan ooit!

 
1982 1982 BDA Keur

BDA heeft vanaf de oprichting een eigen laboratorium gehad waar productkeuringen werden verricht. Zij introduceerden de zogenaamde VB codes voor dakbedekkingen en koppelden daar eisen aan.

Wédéflex heeft voor de op dat moment gevoerde producten, Wédéflex, Wédémineral en Wédélon altijd de BDA Keur gehad.

 
1983   Opstelling rapport Bouwcentrum

De Verzekerde Garantie kan vanaf het eerste begin enkel en alleen worden aangeboden door de Wédéflex Established Dealers. Zij hebben namelijk een Dealer­overeenkomst waarin is opgenomen dat de werkzaamheden altijd worden verricht conform het vigerende KOMO attest én het “Rapport Bouwcentrum”. De formele naam luidt “Beoordeling en Richtlijnen voor Wédéflex Duurzame Daksystemen”.

De oorspronkelijke opsteller was Luud Du Puy, op dat moment één van de belangrijkste dakadviseurs van Nederland. In het document worden ontwerprichtlijnen en keuringscriteria gegeven.

Bouwcentrum (later overgegaan in PRC en vervolgens Arcadis) is vanaf dat moment als arbiter in het kader van de verzekerde garantie aangesteld. In geval van een claim op de verzekering stellen zij een arbitragerapport op, waarvan de uitkomst bindend voor partijen is.

 
1984 1984 Eerste KOMO Attest

Met recht een mijlpaal; tezamen met onze collega/concurrent Derbigum werd ons in Den Haag de eerste KOMO attesten voor dakbedekking uitgereikt.

Het aspect duurzaamheid werd daarin toen al benoemd. In de levensduur­classificaties D1 (levensduurverwachting ca. 5 jaar) oplopend tot levensduur­classificatie D4 (levensduurverwachting meer dan 20 jaar), kreeg Wédéflex dan ook de levensduurclassificatie D4.

Daar ligt overigens ook de oorsprong van de huidige naam Wédéflex D4, al is de bewezen levensduur inmiddels naar 40 jaar opgeschoven!

 
1988 1988 10-Jarig Jubileum

Voor vele dakdekkers en hun partners (en mogelijk zelfs hun kinderen) is dit fenomenale feest nog steeds in de herinnering gegrift!

Het Autotron in Rosmalen was voor die dag compleet afgehuurd. Met busladingen vol kwamen de gasten uit heel Nederland naar Rosmalen. Er was voorzien in een compleet feestprogramma. Zo konden de kinderen zich laten schminken, en werden er dakdekkers spellen gespeeld. Dakrollen sjouwen, vrachtwagens trekken en personenauto’s door te smalle obstakels duwen door ze eerst met voorhamers “smaller” te maken.

Afgesloten werd met een fantastische feestavond, natuurlijk met uitgebreid eten en muzikale ondersteuning door onder andere de band Drukwerk en zangeres Ria Valk.

 
1993 1993 Certificering ISO 9002

Na een gedegen voorbereiding en vol trots behaalden we in 1993 het ISO 9002 Certificaat. De norm bestond pas enkele jaren en niet veel bedrijven waren gecertificeerd. Het behalen van een dergelijk certificaat was toen nog heel bijzonder en onderscheidend. Dat is anders dan tegenwoordig. Nu gaat men er vanuit dat een bedrijf over een kwaliteitscertificaat beschikt. In die tijd bestond de ISO 9000 normering uit drie delen (9001, 9002 en 9003). Afhankelijk van de scope van de werkzaamheden van het bedrijf, werd de best passende norm gekozen als basis voor de certificatie.

Voor Wédéflex was dat de versie 9002 en betrof het vervaardigen, adviseren en leveren van dakbedekkingsmaterialen. Inmiddels is de norm gewijzigd naar NEN ISO 9001. Maar onze certificering is nog steeds van kracht, intussen al ruim 27 jaar!

 
1994 1994 De eerste “Van Dak tot Dak”

Een heldere, directe communicatie met onze Dealers en opdrachtgevers is voor ons altijd belangrijk geweest. Niet verwonderlijk dat we behoefte kregen aan een eigen “huisorgaan”. Onder de naam ‘Van Dak tot Dak’ kreeg de Nieuwsbrief van Wédéflex in 1994 dan ook gestalte. Een enkelbladige uitgave, niet zoals nu, in kleur, maar wel met de actualiteit van dag tot dag, uh pardon, van dak tot dak.

In 2010 werd besloten de naam van de Nieuwsbrief te wijzigen in de naam die hij nu nog steeds draagt: DE REDAKTIE.

 
1994   STABU Bestekservice

Nieuwbouwbestekken voor bouw­projecten worden geschreven in de STABU-systematiek. STABU is een afkorting die staat voor Standaardbestek Utiliteitsbouw. De systematiek wordt beheerd door de gelijknamige stichting die is gevestigd in Ede.

We signaleerden een behoefte bij de bestekschrijvers die volgens deze systematiek werkten en een goede omschrijving wilden maken voor een dakbedekkingsconstructie.

We waren dan ook de eersten die in 1994 een zogenaamde bestekservice voor dak­bedekkingen lanceerden. Op 5¼ inch floppy disks werd deze service aan architectenbureaus aangeboden.

En met succes: in 1996 bleek uit markt­onderzoek onder 1650 bureaus dat de Wédéflex Bestekservice bij de top vijf van meest gewaardeerde informatie-services behoorde.

 
1998 1998 Milieuverklaring

Vanuit een consequent doorgevoerde duurzaamheidfilosofie speelt de aandacht voor het milieu al decennia lang een centrale rol in de Wédéflex organisatie.

Professor Nico Hendriks, op dat moment hoogleraar Materiaalkunde en Duurzaam Bouwen aan de TU Eindhoven, reikte aan Wédéflex en Derbigum in maart 1998 de BDA Milieuverklaring uit. Met deze verklaring kwam de langverwachte duidelijkheid over de betrouwbaarheid van milieuprofielen van dakbedekkings­systemen. In de verklaring werden de volgende milieuaspecten betrokken: Duurzaamheid, Milieuprofiel (LCA berekening), milieuzorgsysteem, verwerking productafval, recycling­techniek en klachtenbehandeling.
De uitreiking deed in de markt nogal wat stof opwaaien. De Verklaring kwam voor een groot deel van onze branche als een verrassing en werd als een nieuwe norm gezien, waarvan velen het niveau niet zouden kunnen of willen halen. Slechts Wédéflex en de collega’s van Derbigum beschikten over de Milieu­verklaring.

De commotie heeft er wellicht toe bijge­dragen dat kort erna een ware vloed aan milieucertificaten in de bouw ontstond, zoals MRPI, LCA en andere. Voor ons was het een onafhankelijke bevestiging  van een gedegen milieubeleid dat we al heel lang voerden.

De BDA Milieuverklaring werd later ver­vangen door de BDA Verklaring, waarvan wij nog steeds in bezit zijn.

 
1999 1999 Certificering ISO 14001

De Milieuzorgcertificatie werd behaald in februari 1999 en was een logisch vervolg op de BDA Milieuverklaring.

De norm voor ISO 14001 schrijft een verplichte jaarlijkse verbetering voor, waarbij de doelstellingen op milieugebied moeten worden behaald. Deze normering sloot uitstekend aan bij onze filosofie; het vastleggen van alle milieuaspecten van de bedrijfs­voering. Vooral het kunnen op­ne­men van de gehele keten – van produce­ren, leveren en uitvoeren tot presteren van dakbedekkingsconstructies – zit ingebakken in het DNA van Wédéflex.

Wel was het een uitdaging om deze norm – destijds geschreven op industriële pro­cessen en veel minder op verwerking en gebruik – te “vertalen” naar onze situatie. Met de inspanningen van de lead auditors van Kiwa is dat uitstekend gelukt. Als eersten hebben we beide handboeken van ISO 9000 en ISO 14001 geïntegreerd. Voor ons een logische stap, voor de auditors nog niet eerder vertoond.

 
2000   Introductie Wédéscan

In 2000 ging een langgekoesterde wens in vervulling. Wédéscan werd geïntro­duceerd; een digitale opnamesystematiek voor daken, waarin alles wat met het dak te maken heeft op een eenduidige manier in een database wordt vastgelegd. Project­informatie, de verschillende dakdelen met hun onderdelen zoals dakranden, dilataties, opstanden etc. Daarnaast worden ook alle afmetingen vastgelegd. De eenduidige wijze van opnemen maakt ook een eenduidige rapportage mogelijk, zodat opdracht­gevers een beter inzicht krijgen in de kwaliteit van hun daken. Inmiddels weten we dat de in 2000 geïntroduceerde tool het begin was van een traject van jaren van verbeteren en innoveren. En dat is ook gebeurd.

Zo vond in 2008 een belangrijke toe­voeging plaats: het conditiemeten conform NEN 2767. Daarvoor werkten we samen met BDA Dakadvies. Vanaf 2010 worden, in samenwerking met BDA Opleidingen, Wédéscan cursussen gegeven. En vanaf 2016 is het programma volledig webbased.

De meest recente aanpassing betreft
de aansluiting op de praktijk van het Prestatiegericht Onderhoud. Daarbij staat het dagelijkse onderhoud in functie van de volgens NEN 2767 gemeten conditie. De prestatie van de daken wordt daarin volledig inzichtelijk. Ook de communi­catie tussen opdrachtgever en prestatie­partij wordt in het programma ingevoerd.

 
2001   PRC-Rapport Wédénop

Wédénop is een uniek product (zie REDAKTIE 2017-3). In 2001 onder­zocht PRC Bouwcentrum (het huidige Arcadis) voor het eerst specifiek het gedrag van dakbedekkingssystemen met Wédénop als eerste laag. Het doel van dit onderzoek was om een reëel inzicht te krijgen in de te verwachten – en inmid­dels bewezen – technische levensduur en de bijdrage die de toepassing van Wédénop levert aan de onderzochte systemen.

Op grond van praktijkonder­zoek naar diverse oude daken waarin Wédénop is toegepast, trok PRC de conclusie dat de toepassing van Wédénop als onderlaag een positief effect heeft op de te verwachten technische levensduur van het dakbedekkingssysteem.

In 2011 heeft PRC dit onderzoek opnieuw uitge­voerd. De conclusies van dit rapport zijn:

 • Bij de toepassing van Wédénop als onderlaag in een dakbedekkings­systeem is een nog grotere verlenging van de technische levensduur van het dakbedekkingssysteem te verwachten, zelfs bij bijzondere onderconstructies.
 • Het gepatenteerde noppensysteem, ten behoeve van de dampontspanning, levert hiertoe een positieve bijdrage. Ook is gebleken dat Wédénop duidelijk nivellerend werkt en geen gebreken vanuit de ondergrond doorzet naar de toplaag.
 • Wanneer de positieve bijdrage die Wédénop levert afgezet wordt tegen andere Wédéflex systemen, dan biedt een systeem met Wédénop als onder­laag nog meer reserve in de levensduur van het dakbedekkingssysteem.
 
2002   Verzekerde Daktuingarantie

In 2002 sloegen Copijn Utrecht, specialist op het gebied van groenrealisatie, en Wédéflex de handen ineen en kwamen met een unieke zekerheidsstelling voor gebouweigenaren. Tot die tijd werden groendaken door eigenaren als een groot risico gezien. En terecht, er waren legio voorbeelden van lekkende daktuinen, die niet zelden compleet moesten worden gesloopt.

Met de unieke Verzekerde Daktuin­­­garantie wordt opdrachtgevers de zekerheid gebo­den van een gewaarborgd en verzekerd eindresultaat. Een eind­resultaat dat wordt onderbouwd met een Certificaat van Verzekerde Daktuin­garantie. Deze verzeke­ring houdt in dat Wédéflex Duurzame Daksystemen, de Wédéflex Established Dealer en de betrok­ken groenspecialist, de gezamenlijke aansprakelijkheid accepteren voor schade aan gebouwen door lekkage van de dak­bedekking, mechanische beschadigingen als gevolg van de tuinaanleg of wortel­doorgroei van de beplanting.

Naast Copijn werd in 2008 een tweede groen­specialist toegevoegd: Binder Dak­tuinen in Poortugaal. In 2016 zijn nog drie groenspecialisten toegetreden, name­lijk Farwick Groenspecialisten te Enschede, Jonkers te Venlo en Wencop te Barneveld. Met deze vijf groenspecia­listen en de Wédéflex Established Dealers bieden we een landelijke dekking.

Wédéflex Duurzame Daksystemen en de daktuin­specialist, accepteren voor een periode 10 jaar de gezamenlijke aan­sprakelijkheid voor schade als gevolg van lekkage.

 
2003 2003 25 jaar Wédéflex

Op 1 mei 2003 werd de aftrap gegeven voor een reeks feestelijke activiteiten ter ere van ons 25-jarig jubileum. Zelf werden we verrast met een paginagrote advertentie in de Cobouw, waarin alle Wédéflex Dealers ons feliciteerden met het jubileum.

En ja, wie jarig is trakteert! Dus voor alle dakdekkers waren er leuke attenties. Elk seizoen ontvingen zij een passend cadeautje. Het hoogtepunt van de viering was de reis samen met alle Wédéflex Dealers naar het prachtige Verona en omgeving; de productielocatie van Wédéflex. Voor alle aanwezigen een memorabele gebeurtenis, een droom­vlucht, waar zelfs nu nog vaak over wordt gesproken!

 
2004   Established Product

In 2004 werd eindelijk officieel vastgelegd, hoe de duurzaamheid voor dakbedekking in de praktijk moet worden geregistreerd. Dat gebeurde in BRL 1511, het basisdocument voor de afgifte van KOMO-documenten voor baanvormige dakbedekking in Nederland.

In het Interpretatiedocument Established Product is vastgelegd dat een product zich formeel een “Established Product” mag noemen als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. Het product dient gedurende een periode van ten minste 10 jaar continu gecertificeerd te zijn door een certi­ficatie-instelling, die geaccrediteerd is door een accreditatie-instelling, die lid is van de EA (Europese accreditatie-organisatie).
 2. Gedurende de onder punt 1 gestelde periode mogen geen afwijkingen m.b.t. de betrokken productkarakteristieken zijn geconstateerd die hebben geleid tot intrekking van het certificaat.
 3. Door middel van inspectie overeenkomstig Onderzoeksmethode “Established product” en uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de certificatie-instelling dient aangetoond te worden, dat het betreffende product is:
 • Verwerkt onder in Nederland gebruikelijke weersomstandigheden;
 • Verwerkt overeenkomstig in Nederland gebruikelijke verwerkings­methoden;
 • Toegepast in een in Nederland gebruikelijk dakbedekkingssysteem;
 • En gedurende een periode van ten minste 10 jaar blijkt te functioneren onder klimatologische omstandigheden die overeenkomen met de Nederlandse.

Natuurlijk voldeden de producten van Wédéflex ruimschoots aan deze eisen, vandaar dat sinds die tijd Wédéflex producten formeel het Established-logo dragen! Vanzelfsprekend is dit ook vastgelegd in de KOMO-attesten voor Wédéflex producten.

 
2006   NVN 6050

De NVN 6050, inmiddels bekend als NEN 6050, maar in 2006 geïntroduceerd als zogenaamde Nederlandse Voornorm (NVN 6050). Deze norm bepaalt dat op bepaalde delen van het dak niet (meer) met open vuur gewerkt mag worden. Vooral rondom details en op brandbare ondergronden is de invloed van deze norm groot.

De norm zorgde voor een omslag bij dakdekkend Nederland. Zelfklevende producten deden hun intrede en daar waar voorheen uitsluitend werd gebrand, pakten dakdekkers massaal de föhn. Ook werden eisen gesteld aan de brandbaarheid van isolatieplaten rondom kritische details, zoals afvoeren en doorvoeren.

Wédéflex introduceerde een serie zelfklevende (ZK) producten. We zagen (en zien) het als onze taak alle toplagen in een zelfklevende variant aan te bieden. Iets waar we vandaag de dag nog steeds uniek in zijn! Ook in de jaren daaropvolgend zijn we steeds met brandveilig detailleren bezig gebleven en ontwikkelden we brandveilige producten. En uiteraard zorgen we door middel van trainingen dat de kennis en kunde van onze dakdekkers altijd up-to-date is!

 
2007   Proces certificering Wédéflex Dealers

Tijdens de Internationale Bouwbeurs in Utrecht werd op feestelijke wijze aan een viertal Wédéflex Dealers het KOMO-procescertificaat gesloten dakbedekkingsconstructies (BRL 4702) uitgereikt.

In het kader van de totaalkwaliteit is het van het grootste belang dat alle Wédéflex Dealers het KOMO-procescertificaat bezitten. Een product dat onder het KOMO-regime valt voldoet aan een continue kwaliteit. De externe product- en procescontrole en de toepassing in complete dakbedekkingssystemen is vastgelegd in het attest-gedeelte. Zo’n product dient natuurlijk verwerkt te worden volgens vaste procedures. Doordat alle Wédéflex Established Dealers in het bezit zijn van het KOMO-proces­certificaat, kan de opdrachtgever zeker zijn van de kwaliteit van het geheel.

Daarmee is de zekerheid van een goed en duurzaam dakbedekkingssysteem op voorhand gegarandeerd.

 
2008 2008 30 jaar Wédéflex

Weer een bijzondere mijlpaal: ons 30-jarig jubileum. Niet zo groots gevierd als het 25-jarige, maar op 1 mei waren er slagroomtaarten voor al onze Dealers.

En natuurlijk hadden we ook weer fraaie zomercadeautjes voor alle dakdekkers.

Van onze Wédéflex Dealer Udo Uden bv kregen we een prachtige fiets, die onze versleten bedrijfsfiets perfect verving!

 
2009 2009

Introductie Levensloopverklaring

Rob Versluis, directeur van BDA Dakadvies, reikte de directeuren-eigenaren van Wédéflex, Roland Sleutjes en Coen van der Kooij, het zogenaamde Levensloopdocument uit. Dit vond plaats op de Internationale Bouwbeurs in Utrecht.

Het rapport behandelt de kwaliteits­aspecten van Wédéflex dakbanen, type 446K14. Aan dit rapport ligt een uitgebreid onderzoek ten grondslag. Alle ooit op deze dakbanen uitgevoerde keuringen (denk bijvoorbeeld aan laboratoriumproeven bij externe kwaliteitsbewaking, onderzoek naar ‘lange duur gedrag’ in de praktijk, onderzoek in het kader van Established Product) zijn hierbij betrokken. Aanvullend heeft BDA Dakadvies opnieuw projecten bestudeerd die al eerder op duurzaamheid onderzocht waren. Ook hebben ze opnieuw monsters van de dakbedekking onderzocht.

De conclusies van BDA Dakadvies waren:

 1. Wédéflex dakbedekkingssystemen functioneren over een periode van meer dan 30 jaar goed onder Nederlandse klimatologische omstandigheden.
 2. De oudste systemen hebben een bewezen levensduur van 34 jaar.
 3. Op grond van de resultaten van al deze onderzoeken en studies blijkt, dat de relevante kwaliteitsaspecten van Wédéflex dakbanen 446K14 binnen een zekere bandbreedte een constant beeld geven. Gecombineerd met de onderzoeken in de praktijk verwachten we dat de huidige Wédéflex dakbanen een vergelijkbare prestatie zullen leveren met een verwachte levensduur van meer dan 30 jaar.

  Deze laatste uitspraak van BDA is uniek en exclusief van toepassing op Wédéflex!
 
2010 2010

Levensloopcontract

In 2010 breidde Wédéflex zijn range aan zekerheidstellingen (Verzekerde Garanties) uit met de ultieme zekerheid: het Wédéflex Levensloopcontract.

Dit contract voorziet in de behoefte van de professionele opdrachtgever die risico- en zorgeloos de periode van 20 jaar (zoals opgenomen in zijn Meerjaren Onderhouds Planning – MJOP) wil halen.

Hoe werkt het en wat is nodig voor het Wédéflex Levensloopcontract? Wédéflex stelt een advies op voor het dak. Let wel, we verstrekken de Wédéflex Verzekerde Garantie alleen als de werkzaamheden zijn uitgevoerd door een Wédéflex Established Dealer. Als het dak opgeleverd is, bepalen we samen in welke frequentie het zogenaamde RIC (Reinigend, Inspectief en Correctief) onderhoud uitgevoerd moet worden. Dit kan variëren van één keer per jaar tot één keer per drie jaar.

Inspectie De inspecties voeren we uit volgens de Wédéscan systematiek. Dit is een conditiemeetmethodiek op basis van NEN 2767. De resultaten in Wédéscan zijn voor de opdrachtgever altijd via internet te raadplegen. Hij of zij krijgt daarvoor een eigen inlogcode. In het eerste, negende en veertiende jaar verricht BDA Dakadvies een controleconditiemeting. Deze resultaten zijn voor de gebruiker(s) ook inzichtelijk via de internetapplicatie Wédéscan. Eventuele verschillen in conditie herstellen we binnen het contract en dus zonder kosten voor u als opdrachtgever. Het contract biedt u de zekerheid dat het dakbedekkingssysteem binnen de periode van 20 jaar nooit onder het niveau van conditie 4 komt.

Gedurende de looptijd van het contract, dat de opdrachtgever jaarlijks kan beëindigen, blijft de Wédéflex Verzekerde Garantie van kracht. Als het contract beëindigt stopt deze Verzekerde Garantie.

 
2014 2014  BDA Verklaring

Wat waren we trots toen de door professor Nico Hendriks opgestelde BDA Verklaring verscheen. Hierin verklaart BDA Dakadvies namelijk, dat Wédéflex D4 een optimale bijdrage levert aan de duurzame functionaliteit van baan­vormige dakbedekkingen. Dit op grond van een groot aantal referenties die we alle apart ook al prestaties van formaat mogen noemen. Criteria waren onder andere bewezen duurzaamheid, klachten­afhandeling, LCA berekeningen en productkwaliteit. Erg waardevol want dakeigenaren krijgen met dit document een objectief beeld van de overall prestaties van Wédéflex producten, de Wédéflex organisatie en de Wédéflex Established Dealers.

Nico’s eigen woorden: “Dit document geeft een prachtig overzicht van alle in de loop van de jaren door Wédéflex geleverde inspanningen. De lezer die zich werkelijk verdiept in de genoemde referenties, zal overtuigd worden dat Wédéflex zich heeft opengesteld om door een onafhankelijke derde de informatie naar waarheid te laten toetsen. Wédéflex heeft daarin ook werkelijk een boodschap te brengen. BDA heeft zich daarin kritisch opgesteld en er is altijd op constructieve wijze met Wédéflex overleg geweest. De referenties geven duidelijk blijk van de kwaliteit van de Wédéflex organisatie en haar producent Index, een fabriek waar iedereen die er komt van onder de indruk zal zijn. Het geheel stelt de Wédéflex Dealer een scala aan middelen ter beschikking om de eindgebruiker van dienst te zijn. De feiten uit het rapport spreken daarin voor zichzelf en dat is sterk.”

 
2015   Arcadis rapport ‘Financiële Productanalyse Wédéflex’

De producten van Wédéflex zijn van hoogwaardige kwaliteit en hebben een bewezen zeer lange levensduur. Wij zijn daarom van mening dat onze producten op de lange termijn voordeliger zijn dan reguliere APP dakbedekkingssystemen. We willen opdrachtgevers dan ook graag op juiste wijze financieel inzicht verschaffen. In 2015 vroegen we ARCADIS Financial Engineers (AFE) als onafhankelijke partij een financiële productanalyse voor ons te maken.
De centrale vraag in dit onderzoek: ‘Is het financieel onaantrekkelijke beeld dat soms in de bouwwereld heerst van het Wédéflex D4 systeem terecht op basis van de totale investerings- en onderhoudskosten in vergelijking met een APP systeem – type 470 en 446 – van andere leveranciers?’

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt, dat het Wédéflex dakbedekkingssysteem op de lange termijn voordeliger is dan alternatieven 470 en type 446 met een verwachte levensduur van 20 jaar. Wanneer wordt gerekend met een netto contante waarde van 6% is het Wédéflex dakbedekkingssysteem in alle scenario’s minimaal 15% voordeliger over de gehele instandhoudingperiode ten opzichte van het voordeligste alternatief.
Het Wédéflex dakbedekkingssysteem heeft een lange levensduur. Daardoor zijn er minder vervang- of overlaagmomenten in de instandhoudingtermijn. Dit heeft een gunstig effect op de totale investerings- en onderhoudskosten in vergelijking met producten met een kortere levensduur.

Het Arcadis rapport ‘Financiële Productanalyse Wédéflex’ is vanzelfsprekend nog steeds actueel. Nieuwsgierig? Vraag het gerust bij ons op!

 
2015   Introductie Verzekerde Garantie met uit- en inbouwdekking

Platte daken vervullen steeds vaker naast de primaire functies zoals waterdichtheid, behoud van het isolerende vermogen en windvastheid, ook de functie van opstellocatie van zonnecollectoren. Daarnaast worden gebruiksfuncties aan daken toegevoegd, niet zo vreemd in ons druk bevolkte landje. Van een tot dakterras omgetoverd plat dak tot waterbufferend extensief groendak. Een parkeerplaats, wandelpromenade, de mogelijkheden zijn haast onbeperkt. Al die extra functies vereisen natuurlijk wel investeringen. Deze kunnen fors zijn. Neem nou bijvoorbeeld een PV-installatie op je dak. Het doel is duurzame energie opwekken. Dit soort installaties heeft een technische levensduur van 25 tot 30 jaar. Opbrengstberekeningen gaan dus uit van deze periode. Wat nu als de onderliggende dakbedekking tussentijds vervangen moet worden? Dan klopt zo’n opbrengstberekening niet meer…

PV-installatie op een Wédéflex dak: de ideale combinatie. Overweegt je een PV-installatie op je platte dak te plaatsen? Kies dan voor Wédéflex dakbedekking. De reden daarvoor is glashelder. De bewezen duurzaamheid van Wédéflex daksystemen (meer dan 37 jaar!) biedt voldoende exploitatiehorizon en geeft je zekerheid in exploitatieberekeningen. En mocht het onverhoopt toch fout gaan? Dan is daar de zekerheid van de Wédéflex Verzekerde Garantie met uit- en inbouwdekking. In geval van een onder de Wédéflex Verzekerde Garantie met uit- en inbouwdekking gedekte tekortkoming, voorziet deze dekking in het vergoeden van de kosten voor het verwijderen en na de reparatie opnieuw aanbrengen van de op het dak aangebrachte zaken. Of dat nu het extensieve groendak is of de PV- of zonnecollectorinstallatie. De dekking heeft een maximum van 1 miljoen Euro.

 
2016   Oprichting BRN en Roof2Roof

Bitumen Recycling Nederland (BRN) is een initiatief van VEBIDAK (de branchevereniging voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven) en PROBASYS BENELUX (de vereniging van producenten en leveranciers van bitumineuze afdichtingssystemen), waar Wédéflex lid van is.

BRN zet zich in voor het optimaal inzamelen en hoogwaardig hergebruiken van bitumen dakbedekking. Bitumineuze bouwproducten worden wereldwijd al het meest gerecycled, maar door slimmer slopen en efficiënter inzamelen kunnen we dit hoogwaardige product nog grootschaliger hergebruiken. BRN stimuleert recycling en zorgt voor échte samenwerking in de keten.

Roof2Roof is de partnerorganisatie van BRN en de partij die het complete logistieke traject verzorgt. Na aanmelding en acceptatie (dat verloopt via het nemen van monsters) plaatst Roof2Roof containers bij het sloopproject. Als deze vol zijn worden ze naar de inzamellocatie in Almere vervoerd. Daar wordt het product met behulp van verschillende shreddertechnieken en selecties geschikt gemaakt voor verdere recycling. Afhankelijk van de kwaliteit is dat toepassing in wegenbouwasfalt of – en dat is natuurlijk ons doel! – toepassing in nieuwe dakbanen.

In 2016 zijn alle Wédéflex Established Dealers Roof2Roof specialisten geworden. Zij kunnen de recycling van bitumen daken voor u als opdrachtgever verzorgen.