Privacyverklaring

Op deze pagina tref je de privacyverklaring aan van Wédéflex.

Deze privacyverklaring verschaft informatie over de gegevens die Wédéflex in het kader van haar dienstverlening verwerkt van o.a. haar klanten en gebruikers van de website www.wedeflex.nl.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 april 2020.

1. Wie is verantwoordelijk voor de privacy van mijn gegevens?
Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Wédéflex worden de door jou verstrekte gegevens door ons verwerkt. Wédéflex is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dit betekent dat Wédéflex verantwoordelijk is voor wat er met jouw gegevens gebeurt.

Wij hebben privacy hoog in het vaandel staan en hechten eraan transparant te zijn richting onze klanten. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Op deze pagina laten wij je weten welke gegevens wij van jou verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen, hoe wij je gegevens beveiligen en welke rechten je hebt ten aanzien van de verwerking van jouw gegevens. Zo snap je precies hoe wij te werk gaan.

Je kunt op ieder moment contact met ons opnemen als je vragen hebt over dit privacybeleid. Onze gegevens zijn:

Wédéflex Duurzame Daksystemen
Zuid-Willemsvaart 14
5211 NX ‘s-Hertogenbosch
T: 073 – 613 10 40
@: info@wedeflex.nl / privacy@wedeflex.nl

Je vindt ons via de volgende social mediakanalen: LinkedIn

2. Welke gegevens worden van mij verzameld en waarom?
Wanneer je gebruik wilt maken van de diensten van Wédéflex hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Wij verzamelen en verwerken deze gegevens onder meer voor de uitvoering van onze dienstverlening en om onze dienstverlening bij jou onder de aandacht te brengen en je daarover op de hoogte te houden. Meer specifiek verzamelen wij de volgende gegevens van jou voor de volgende doeleinden:

  • Wij verwerken jouw contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen of om je te kunnen informeren over producten, diensten, ontwikkelingen, events, etc. (voor dit doel verwerken wij je NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, etc.).
  • Wij verwerken jouw contactgegevens om contact met je op te kunnen (laten) nemen over jouw bestelling.
  • Wij verwerken jouw betaalgegevens om te factureren.

3. Wat is de juridische grondslag voor het gebruik van mijn gegevens?
3a. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Wédéflex

Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, verwerken wij omdat de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van jouw overeenkomst met Wédéflex. Deze persoonsgegevens zijn dan bijvoorbeeld noodzakelijk om de door jou bestelde producten te kunnen leveren.

3b. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting van Wédéflex
Er zijn verschillende wetten waar Wédéflex aan moet voldoen. Op grond van deze regelgeving zijn wij verplicht om bepaalde persoonsgegevens van jou te verwerken. Ook kunnen wij om deze reden gehouden zijn om jouw gegevens aan derde partijen te verstrekken.

3c. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Wédéflex
Wij willen je graag de best mogelijke service bieden. Om dit te kunnen doen verwerken wij jouw persoonsgegevens. Hierbij houden wij altijd rekening met jouw privacybelang en worden je gegevens zoveel mogelijk geanonimiseerd opgeslagen.

3d. Je hebt uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de gegevensverwerking
Voor al het overige zullen wij je gegevens uitsluitend gebruiken met jouw uitdrukkelijke toestemming.

4. Hoe worden mijn gegevens beveiligd?
Wij hebben jouw privacy hoog in het vaandel staan en zorgen ervoor dat je gegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies, diefstal of anderszins onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd en beveiligd is en dat wij onze veiligheidsmaatregelen up-to-date houden en regelmatig controleren.

5. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken of wanneer we moeten voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. Voor de bewaartermijn van de gegevens die via cookies worden verzameld verwijzen we je graag naar het Wédéflex Cookiestatement.

Na afloop van de bewaartermijn verwijderen we alle data die naar jou herleidbaar zijn. Geanonimiseerde gegevens kunnen mogelijk langer bewaard worden.

6. Met wie worden mijn gegevens gedeeld?
Wij verstrekken je gegevens niet aan derde partijen zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet moeten.

Jouw gegevens worden gedeeld met:

  • Overheidsinstanties, indien een wettelijk voorschrift dat vereist;
  • Bezorgpartner(s), dit is vereist om de door jou bestelde producten te kunnen bezorgen;
  • IT-leverancier(s) om onze dienstverlening zo efficiënt en veilig mogelijk te laten verlopen;
  • Andere verwerkers die wij inschakelen om ons te assisteren;
  • Andere derden, na schriftelijke toestemming van jou.

Met deze organisaties hebben wij (waar mogelijk) schriftelijke afspraken gemaakt over de omgang met jouw persoonsgegevens en wat ze hiermee wel en niet mogen doen.

7. Welke rechten heb ik ten aanzien van de gegevensverwerking?
Onder de AVG heb je als betrokkene van de gegevensverwerking verschillende rechten. Dit zijn:

7a. Inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens
Je kunt op elk moment (kosteloos) inzage vragen in de gegevens die Wédéflex over jou verwerkt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek te sturen naar privacy@wedeflex.nl. Ter controle van jouw identiteit kunnen wij je vragen om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen waarbij je BSN en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Let op: je BSN kan op meerdere plekken op je identiteitsbewijs staan. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.

7b. Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Ben je onverhoopt van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens? Dan kun je contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”).

7c. Bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens
Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Wédéflex, indien je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kun je bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten via E-mail. Je kunt dit doen door een E-mail te sturen naar privacy@wedeflex.nl.

Mocht je bezwaar hebben tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, dan achten wij het van belang te vermelden dat het zonder jouw persoonsgegevens niet mogelijk is onze diensten aan jou aan te bieden.

Daarnaast heb je het zogenaamde recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat je het recht hebt om de op jou betreffende persoonsgegevens die je aan Wédéflex hebt verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kun je een E-mail sturen naar privacy@wedeflex.nl.

8. Bij wie kan ik terecht met overige vragen?
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kun je contact opnemen met Wédéflex:
T: 073 – 613 10 40
@: info@wedeflex.nl