WÉDÉFLEX PRESENTEERT

GROENDAKEN: WERKWIJZE EN DUURZAME VOORDELEN

Wédéflex Duurzame Daksystemen werkt al jaren samen met een landelijk dekkend netwerk van Daktuinspecialisten. Wencop Hoveniers is er daar één van. Samen zoomen ze in deze rubriek in op de duurzame voordelen van groendaken. Daarnaast lichten ze graag toe waarom het zo belangrijk is voor de circulaire bouw­gedachte al in de ontwerpfase nauw betrokken te worden bij groenprojecten.

Het zorgvuldig borgen van kwaliteit en zekerheid is cruciaal voor opdracht­gevers. Dat geldt al helemaal voor circulair en duurzaam bouwen, zoals het ontwerpen en realiseren van groendaken.
Wij bieden al heel wat jaren de welbekende Wédéflex Verzekerde Garantie op extensieve en intensieve groendaken. We kunnen dit, omdat we slim kennis delen en ervaring opbouwen met onze vaste Daktuin­specialisten. Vertrouwen staat hierbij centraal. Wédéflex heeft daarom heel bewust gekozen voor samenwerking met een landelijk dekkend netwerk van toonaangevende Daktuinspecialisten. Martijn Hendriksen van Wencop Hoveniers en Christian Nijholt van Wédéflex vertellen u graag meer.

Christian: “Projecten waar intensieve groendaken of -parken gerealiseerd worden zijn vaak groot en kostbaar. De kosten en dus ook de risico’s zijn dan relatief groot. Om ook op deze projecten onze bekende Wédéflex Verzekerde (Daktuin)Garantie af te kunnen geven, is samenwerking met Daktuinspecialisten onontbeerlijk. Alleen dan kunnen we de opdrachtgever de zeker­heid bieden die hij/zij zoekt. Inmiddels werken we alweer jaren nauw samen met vijf Daktuinspecialisten, verspreid over het land. Dit zijn Binder Daktuinen, Copijn Groenaanleg en beheer, Farwick Daktuinspecialisten, Jonkers daktuinen en Wencop Hoveniers.”
Martijn: “Intensieve tuindaken zijn vaak projecten die al jaren van tevoren bekend zijn. Samen sparren levert dan veel op. Zo kunnen we kwaliteit borgen en detailleringen vooraf goed uitwerken. Ideaal, want die opgedane kennis kun­nen we vervolgens ook weer gebruiken voor nieuwe projecten. Er is in de loop der jaren echt een vertrouwensband ontstaan. We durven te vragen en elkaar ook – heel belangrijk! – eerlijk antwoord te geven.”
Christian: “Daarbij zijn onze bedrijven vol­ledig complementair. We bijten elkaar niet en dat maakt het makkelijker.”

Op nul beginnen: het belang van een goede ontwerpfase
Martijn: “Bij een project waar ik nu een adviserende rol heb beginnen we echt op nul. Er ligt een globaal plan van landschapsarchitecten en ik heb het Programma van Eisen (PvE) ingezien. Wij formuleren nu het antwoord op de vraag wat past qua ruimte en gewicht maar ook qua budget. En er moet Verzekerde Garantie op komen, dus hierover schakel ik met Christian.

Om te kijken waar je allemaal tegenaan kunt lopen, ben ik ook met de architect van dit project in de auto gestapt en hebben we samen diverse groendakprojecten van Wencop bekeken. Dan zie je ook dat deze projecten continu aan veran­dering onderhevig zijn, ook wanneer ze al acht tot tien jaar oud zijn.”
Christian: “Je leert het meest van de projecten die al opgeleverd zijn. Door de architect hier actief in te betrekken, krijgt deze ook echt het beste advies uit de markt.”
Martijn: “Vertrouwen leidt tot kennis­deling en dat is een win-win voor iedereen. Het kost alleen wel relatief veel tijd.”

Succesvol circulair bouwen vereist continue interactie
Christian: “Circulair? Dat is voor mij antwoord geven op de vraag hoe je een ontwerp maakt dat, eenmaal gerealiseerd, heel erg lang meegaat (prestatiefase). Bij traditioneel bouwen zijn de afzonderlijke fasen in de bouwcyclus vaak strikt gescheiden. Bij circulair bouwen is dat ondenkbaar. Er moet, in alle fasen, goed overleg en interactie zijn om tot het beste resultaat te komen. Werken aan het beste gezamen­lijk ontwerp en nauw overleg tijdens de uitvoering tussen de Dak­tuin­specialist, Wédéflex en de betrokken Wédéflex Established Dealer borgen de kwaliteit van de prestatiefase.”

Martijn: “Ter illustratie: je ziet nu dat bij projecten veel rekening gehouden wordt met flora en fauna op het dak. Denk bij­voorbeeld aan zwaluwkasten in ge­vels of aan speciale onderdelen voor vleer­muizen of insecten op en om het dak.
Verlichting is ook een mooi voorbeeld. Deze moet natuurlijk ten dienste staan van de gebruikers, maar moet ook terug te dimmen zijn ten faveure van bijvoorbeeld vleermuizen. Het is ook gebleken, dat als je andere kleuren gebruikt bij verlichting dieren er minder last van hebben. Hierbij moet echter wel goed naar de vereisten van het politiekeurmerk gekeken worden, want dit kan elkaar tegenspreken. Bij een project waar we nu advies geven komt een grote waterpartij om bebouwing te compenseren voor wat betreft waterberging. Daarmee stimuleer je de biodiversiteit in de omgeving ook weer. Het is in ieder geval glashelder dat deze voorbeelden vragen om een uitgebreide en doordachte ontwerpfase. Anders vraag je om problemen in de uitvoering.”

Daktuinen: duurzaamheid ten top
Martijn: “De voordelen van daktuinen zijn enorm groot. Je kunt de ruimte van een dak meervoudig gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een terras van een hotel op het dak. Daktuinen ‘dempen’ ook een grote variëteit in temperatuur. Dit zorgt ervoor, dat ze minder uitzetten en krimpen wat de levensduur van het dak bevordert. Ze bevorderen ook een gecontroleerde of vertraagde waterafvoer. En ze dempen aantoon­baar de hitte op daken wat natuurlijk vooral binnenstedelijk van belang is.”
Christian: “De dakbedekking bij groendaken heeft eigenlijk bijzonder weinig te lijden en dat lijkt me bovenal erg duurzaam. En groen geeft natuurlijk een enorme boost aan de omgeving. Het wordt altijd zeer gewaardeerd door bewoners of gebruikers. Groen draagt significant bij aan het woon- en/of werkgenot.”
Martijn: “Wij krijgen regelmatig leer­lingen van MBO-scholen op bezoek. We proberen onze kennis over de toe­passing van daken zo goed mogelijk aan hen over te dragen. Het begint toch bij de jeugd; bij die jongens en meisjes die graag hovenier willen wor­den. Wij willen hen enthousiasmeren want we zijn ervan overtuigd dat de markt voor groendaken de komende jaren explosief zal groeien, binnen- en buitenstedelijk.

Wij zijn er, samen met Wédéflex en de Dealers, helemaal klaar voor.”