WÉDÉFLEX PRESTEERT

NIEUWE EN UITGEBREIDE FINANCIËLE PRODUCTANALYSE

Wédéflex D4 dakbanen zijn van hoogwaardige kwaliteit. Ze hebben een unieke bewe­zen zeer lange levensduur. Wédéflex heeft ervaren, dat inzicht in het verschil tussen de totale bouw- en onder­houds­kosten van Wédéflex systemen in vergelijking met andere dakbedekkingssys­temen gebouweigenaren helpt een weloverwogen keuze te maken. Wédéflex heeft daar­om behoefte aan een onaf­han­kelijk en eerlijk financieel inzicht.
We hebben advies- en ingenieursbureau Arcadis vanuit haar onafhankelijke deskundigheid gevraagd een financiële productanalyse op te stellen. Deze analyse is in november afgerond en vanaf nu beschikbaar voor relaties. Wij zijn er trots op dat deze analyse wederom bewijst dat Wédéflex óók in financieel opzicht de beste keuze is.

De productanalyse heeft als doel gebouweigenaren inzicht te geven in de financiële prestaties van het Wédéflex D4 systeem ten opzichte van andere in de markt gangbare APP, SBS, EPDM, PVC, TPO en POCB dakbedekkingssystemen. De analyse beantwoordt de volgende vraag: Hoe verhoudt het Wédéflex D4 systeem zich tot andere in de markt gangbare dakbedekkingssystemen op basis van de totale bouw- en exploita­tiekosten over de instandhoudings­periode van een gebouw?

Wédéflex heeft in 2015/2016 een soortgelijke analyse uit laten voeren. Omdat de markt verandert, wetgeving verandert, prijsniveaus veranderen en producten doorontwikkeld worden, was het dit jaar tijd voor een update. De analyse van 2020 is daarnaast uitgebreider. Deze keer zijn er meerdere typen dakbedekkingen meegenomen in het rapport. Maarten in ’t Veld is teamleider en cost- en datamanager bij Arcadis. Sander van Gemert is daar cost en sustainability consultant. Beide waren betrokken bij de totstandkoming van de analyse. Ze vertellen ons, evenals Marcel Duyvestijn van Wédéflex, graag meer.

Maarten: “Een financiële product­analyse geeft je inzicht in hoe de kosten van jouw producten zich verhouden tot die in de markt. Je kunt op verschillende manieren naar kosten kijken. Je kunt uitgaan van de initiële investering in jaar 0. Je kunt daarbo­ven­op de service- en onderhouds­kosten mee laten wegen. En je kunt ook ‘End of life costs’ (wat kost het om je product te ontmantelen? Kan het gerecycled worden?) mee laten tellen. Helaas kijken velen vaak alleen naar initiële kosten. En dat is maar een deel van de uiteindelijke kosten die je maakt. Wij kijken daarom in deze analyse naar de levensduur van producten en de kosten die daaraan verbonden zijn. Ik heb vijf jaar geleden ook meegewerkt aan de financiële productanalyse van Wédéflex. Het is goed dat ze die herijken. Het is belangrijk voor opdrachtgevers en klanten te weten hoe de wereld er nu uitziet. Wédéflex komt weer als beste uit de verf. We hebben op onafhanke­lijke wijze vastgesteld dat de Wédéflex dakbedekkingsconstructie het voordeligst is.”

Methodiek gaat uit van levensduurkosten
Sander: “We zijn bij de analyse uitgegaan van de levensduurkosten. We wegen de investerings- en onder­houdskosten van dakconstructies mee evenals het feit dat een euro nu meer waard is dan over pakweg tien jaar. Exploitatiekosten worden grofweg gedefinieerd als terugkerende kosten die voortvloeien uit het in eigendom hebben van een onroerende zaak, het gebruiksklaar in stand houden van een onroerende zaak en het gedeeltelijke of volledige gebruik van een onroeren­de zaak. Hieronder vallen bijvoorbeeld verzekeringskosten, energiekosten, erfpacht en onderhouds- en beheer­kosten. Over het algemeen worden deze exploitatiekosten per jaar gebudget­teerd en geregistreerd in een meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB). In een MJOB worden de exploitatiekosten jaarlijks gecorrigeerd met een inflatiecorrectie, om vervolgens te worden verdisconteerd tot prijspeil heden – de zogenaamde Netto Contante Waarde (NCW). De NCW geeft aan welk bedrag nu weggezet dient te worden tegen een bepaald rendement om deze in de toekomst te kunnen financieren.”
Dit rendement wordt ook wel de disconto- of rentevoet genoemd. In de NCW-berekeningen is gerekend met een discontovoet van 6%, conform de NEN-EN 15221, en een inflatiecorrectie van 2,5%.”

Scenario’s
Sander: “We hebben vier gangbare scenario’s als uitgangspunt genomen: een nieuw en een bestaand apparte­mentencomplex en een nieuw en een bestaand schoolgebouw. Voor alle acht ‘productvarianten’ hebben we de investeringskosten op basis van levens­duur doorberekend voor de vier ge­noem­de scenario`s. Met de Wédéflex dakconstructie maak je, uitgaand van de instandhoudings­periode, bij alle varianten minder kosten. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt namelijk, dat op basis van NCW Wédéflex minimaal 20% voordeliger is dan de alternatieve producten. Door de lange bewezen levensduur van het Wédéflex D4 systeem zijn er minder vervang- of overlaagmomenten gedurende de instandhoudingstermijn. Wédéflex vraagt weliswaar een iets grotere initiële investering, maar omdat ingrepen minder vaak nodig zijn, verdien je die altijd terug. Het is dus slim verder te kijken dan die initiële kosten. Maak juist een integrale afweging.”

Marktbehoefte verandert
Marcel: “We zien de laatste jaren duidelijk een verschuiving in het opdrachtgeverslandschap. Daar waar vroeger de technische mensen doorslaggevende beslissingen namen ten aanzien van projecten, nemen nu juist de financiële mensen die beslissingen. Deze ‘financials’ hebben duidelijk behoefte aan andere, vooral financieel onderbouwde informatie. Daarin voorzien we met deze analyse.”

Doelgroepen
Maarten:“Deze financiële product­analyse is interessant voor partijen die duurzaam betrokken zijn bij zowel be­-staand als nieuw te ontwikkelen vast­goed. Denk aan overheden, woning­bouwcorporaties en gebouw­eigenaren. Want laten we wel wezen: niemand heeft zin om zijn dak te vervangen. De keuze is dus eigenlijk vrij simpel.”

Circulaire toekomst
Sander: “Het onderwerp circulariteit wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Dit rapport is dan ook een prima uitgangspunt om nog verder te gaan kijken dan de horizon einde levensduur. Denk hierbij aan zaken als CO2-uitstoot van het productieproces, transport, ontmanteling en recycling. Dan is de circulaire cirkel rond. We zien sowieso dat de maatschappij vereist, dat gebouwen steeds duurza­mer zijn. En wetgeving duwt het ook die kant op. Denk bijvoorbeeld aan de wetge­ving rondom de toegestane milieu­belasting van materialen in gebouwen (Milieu Prestatie Gebouwen – MPG).”
Marcel: “Wetgeving is zeker belangrijk. Ook de komst van de Wet Kwaliteits­borging (Wkb) voor het bouwen is interessant. Het onderwerp milieu loopt overigens al sinds de oprichting van Wédéflex als een rode draad door ons bedrijf. Je ziet het overal terug binnen Wédéflex. Wij richten ons daarbij op meerdere onderdelen die bij circulari­teit om de hoek komen kijken. Maar je bent er qua duurzaamheid en circula­riteit natuurlijk nooit. We kijken continu hoe we iedere keer weer verbeter­slagen kunnen maken. De uitkomst van deze financiële productanalyse is in ieder geval ook qua milieu een flinke opsteker voor ons. De analyse laat namelijk zien dat duurzaamheid loont en daar ben ik blij om.”

Arcadis
Arcadis is een onafhankelijk en wereldwijd actief advies- en ingenieursbureau. Het hoofd­kantoor van Arcadis in Nederland staat in Arnhem. Arcadis bedient klanten binnen de overheid, semi­overheid en private sector. De missie van Arcadis: kwaliteit van leven verbeteren.

Wil je graag een exemplaar van de financiële productanalyse ontvangen? Neem dan contact op met Wédéflex via info@wedeflex.nl

TERUG NAAR NIEUWSOVERZICHT