TOM BERENDSEN
EUROPARLEMENTARIËR IN BRUSSEL

Circulariteit. Duurzaamheid. De energietransitie. Het slim tegengaan van klimaatver­andering. Deze onderwerpen staan niet alleen in Nederland bovenaan de agenda.
Tom Berendsen is sinds de zomer van 2019, namens het CDA, Europarlementariër in Brussel. Hij heeft een brede en zware portefeuille: Energie, Industrie, Digitalisering, Inno­vatie, Mobiliteit en Regionaal beleid. Werk aan de winkel dus. Wij zijn benieuwd naar het duurzaamheidsbeleid in Brussel en wat het betekent voor het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse bouwsector. Waar zet Tom zijn tanden in en wat wil hij graag bereiken? Tijd voor een enerverend gesprek.

“Namens de Europese Volkspartij (EVP), waar het CDA in Brussel toe behoort, onderhandel ik over de Europese industriestrategie. En natuurlijk richt ik me daarbij nadrukkelijk op het Nederlandse bedrijfsleven. Van de producent van bakstenen tot de chipmachinefabrikant en alles wat daartussen zit. Welke kansen liggen er de komende jaren? En welke belemmeringen kunnen we voor ze wegnemen? Er staan ons grote uitdagingen te wachten en die moeten we, mede in het belang van de Europese industrie, in goede banen leiden. Denk aan de energietransitie en aan digitalisering maar ook aan de veranderende verhoudingen in Europa en in de wereld. Ik wil weten waar Nederlandse bedrijven – als gevolg hiervan – tegenaan lopen en wat ik voor ze kan betekenen. Ik bezoek dan ook veel bedrijven om die informatie boven water te krijgen.”

De betekenis van Europees beleid voor de Nederlandse (bouw)bedrijven
“Hier zijn twee zaken van groot belang. Allereerst moeten de producten die verkocht worden op de Europese markt voldoen aan de EU-regels. Zo borg je eerlijke concurrentie.
Ten tweede streven we naar het be­per­ken van de opwarming van de aarde met liefst 1,5 tot 2 graden in 2050. Dat is afgesproken in het klimaat­akkoord van Parijs. Maar hoe gaan we dat nu met z’n allen verstan­dig, haal­baar en betaalbaar aanpakken? Er ligt al een berg ideeën klaar, bijvoorbeeld op het gebied van vervoer, bouwen, energiesystemen en landbouw.
Nederland heeft zelf ook al concrete stappen gezet met het klimaatakkoord en de lat zal Europees gezien niet hoger komen te liggen. Het is nu van belang heldere afspraken met elkaar te maken: wat doen we wel en wat doen we niet? En wat betekent dat voor de bouwsector?”

Complexe afwegingen vragen om gezond verstand
“Ook in de Europese Unie kom je klimaatontkenners tegen, terwijl de wetenschap natuurlijk glashelder is over wat er aan de hand is. Aan de andere kant zijn er mensen die ervan overtuigd zijn dat we in korte tijd een volledig duurzame wereld kunnen realiseren. Ik vlieg het graag pragma­tisch aan. Alleen met zon en wind halen we de doelstelling niet. Dus moeten we nu in Europa verstan­dige keuzes maken als het bijvoor­beeld om kernenergie, CO2-afvang en -opslag (CCS) en ‘van het gas af’ gaat om de doelen toch te halen. En die keuzes zijn niet altijd makkelijk.”

Uitdaging bouwsector
“De bouwsector is verantwoordelijk voor 40 procent van het wereldwijde energie­verbruik. In Nederland lopen we wel voorop. Maar er is dus zeker grote winst te behalen in de sector en dat levert kansen op. Er zijn genoeg ‘slimme koppen’ in Nederland die innovatie en technologie voortstuwen en die verdienen zich altijd terug.
Wij kunnen in Nederland laten zien hoe je duurzamer bouwt en dan volgt de rest van de wereld zeker. Zo zijn er in Europa nog 41 regio’s die volledig afhankelijk zijn van kolen. Zowel qua energie als qua werkgelegenheid. Ook zij willen mee in de energie­transitie maar zeggen wel: “help ons!”. Dat biedt kansen. En daarbij is het ook gewoon onze verantwoordelijkheid naar volgende generaties toe dat we samen alle noodzakelijke stappen zetten.”

“De lange levensduur en het circulaire denken in jullie bedrijf spreken me aan. Goed dat jullie er zo over nadenken. Het zou fijn zijn als we dat in veel meer bedrijven en sectoren terug gaan zien. Iedereen snapt dat de wereld verandert. Productontwikkeling moet daarom ook een continu proces zijn en ontwikkeling duurt altijd lang(er). Je moet nu dus al op die verande­rende wereld anticiperen.”

De taak van de Unie en de taak van Tom
“De Europese Unie is te vergelijken met een mammoettanker waar we mede richting aan kunnen geven. Het gaat om de grote bewegingen. Er is daarom veel middellange- of langetermijnplanning. Het is de taak van de Europese Unie en ook van de Nederlandse overheid om de juiste kaders te scheppen voor bedrijven. En – belangrijk! – daar ook aan vast te houden. Dan weten bedrijven waar ze heen moeten en waar ze aan toe zijn. Zelf wil ik in nauw contact staan met de Nederlandse industrie om te weten wat er speelt. Ik wil ze helpen kansen te verzilveren door zoveel mogelijk belemmeringen weg te nemen. Laat het me daarom altijd weten als je als bedrijf ergens niet uitkomt. Ik kijk graag wat ik voor je kan doen.”

Hoe duurzaam zijn Wédéflex daksystemen?
Marcel Duyvestijn (Account Manager Wédéflex): “Milieube­wust­zijn is eigenlijk al vanaf de oprichting een rode draad binnen ons bedrijf. De basisgrondstof voor onze producten is bitumen, wat feitelijk al een restproduct is (uit de aard­olie destillatiekolom). En een deel van de additieven bestaat ook weer uit zowel pre-consumer als post-consumer recyclaat.
Onze Wédéflex D4 dakbanen bezitten een bewezen én ver­wachte levensduur van 36-40 jaar. Dit is officieel vast­gesteld door onaf­hankelijke onder­zoeken conform de daarvoor geldende eisen zoals vastgelegd in bijlage 3 van deel 1 van de BRL 1511.
Een groot voordeel van onze dak­sys­temen is de mogelijkheid tot overlagen (re-use on site). Hiermee verleng je de levensduur van een dak aanzienlijk. Uiteraard vergeten wij het belang van het juist aanbrengen van onze dakbe­dekkingssystemen niet. Wédéflex daken worden in Nederland aange­bracht door de Wédéflex Established Dealers: een netwerk van hoog­waardige en gecertificeerde dakbe­dekkings­bedrijven met geschoolde medewerkers. Tel daarbij op dat onze daken bijzonder gemakkelijk te repareren zijn en je hebt het recept voor een duurzaam dak te pakken. En het mooie van bitumen is, dat het volledig recyclebaar is. Sterker nog: bitumen is nu al één van de meest gerecyclede produc­ten in de wereld.
Wij willen meer aandacht voor het onderwerp duurzaamheid in de bouwsector en streven ernaar dat bitumineuze dakbedekking na de gebruiksduur opnieuw als grond­stof aangeboden wordt. Wij ver­strekken daarom een (wederzijds) terugnamecertificaat voor daken die met onze systemen gemaakt worden. Uiteraard hou je daar bij het ontwerp al rekening mee. Een circulair dak begint immers bij het ontwerp!”